Poradenství
Přehled dávek pro rok 2018
10.01.2018 | Přehled dávek | Přehled dávek | Přečteno: 269x
...

...


Životní a existenční minimum 1)
Částka životního minima2) v Kč za měsíc

 

jednotlivec 3410 Kč
1. dospělá osoba v domácnosti 3140 Kč
2. a další dospělá osoba v domácnosti 2830 Kč
nezaopatřené dítě do 6ti let věku 1740 Kč
nezaopatřené dítě 6-15 let 2140 Kč
nezaopatřené dítě 15-26 let 2450 Kč
Minimální mzda (od 1.1.2018) pro zaměstnance odměňované měsíční mzdou: 12.200,- Kč

(při týdenní pracovní době 40 hodin) tj. 73,20 Kč/hod.
Nejnižší úrovně zaručené mzdy

(od 1.1.2018 pří týdenní pracovní době 40 hod.)
1. skupina prací 73,20 Kč/hod. (12200 Kč/měs.)
2. skupina prací 80,80 Kč/hod. (13500 Kč/měs.)
3. skupina prací 89,20 Kč/hod. (14900 Kč/měs.)
4. skupina prací 98,50 Kč/hod. (16400 Kč/měs.)
5. skupina prací 108,80 Kč/hod. (18100 Kč/měs.)
6. skupina prací 120,10 Kč/hod. (20000 Kč/měs.)
7. skupina prací 132,60 Kč/hod. (22100 Kč/měs.)
8. skupina prací 146,40 Kč/hod. (24400 Kč/měs.)
Cestovní náhrady
od 1.1.2018
výše stravného za každý kalendářní den pracovní cesty:
5-12 hod. 78 Kč
12-18 hod. 119 Kč
nad 18 hod. 186 Kč

náhrada za použití vlastního vozidla PH+sazba za 1 km jízdy

jednostopá vozidla a tříkolky 1,10 Kč
osobní silniční motorová vozidla 4,00 Kč

průměrné ceny PH

benzin 95 O 30,50 Kč
benzin 98 O 32,80 Kč
motorová nafta 29,80 Kč
Náhrada mzdy
od 1.1.2018
 • poskytuje se prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti (karantény)
 • náleží pouze za dny, které jsou pro zaměstnance pracovními dny (respektive za směny) a za svátky za které zaměstnanci jinak přísluší náhrada mzdy
 • výše se stanoví z průměrného hrubého hodinového výdělku zaměstnance

Redukční hranice:
1. redukční hranice 175,00 Kč (z ní 90%)
2. redukční hranice 262,33 Kč (60% z částky mezi 1. a 2. reduk. hranicí)
3. redukční hranice 524,65 Kč (30% z částky mezi 2. a 3. reduk. hranicí)
k částce nad 3. redukční hranicí se nepřihlíží – součtem těchto částek vzniká průměrný redukovaný hodinový výdělek (PRHV)

1.-3. pracovní den (směna) (nejvýše za prvních 24 neodprac. hodin z rozvržených směn) 0 Kč (při karanténě 60% PRHV)
4.-14. pracovní den (směna) 60% z průměrného redukovaného hodinového výdělku (PRHV), tj. z max. 288,594 Kč/h

Nemocenské
od 1.1.2018
 • náleží od 15. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti
 • výše se stanoví z denního vyměřovacího základu

Redukční hranice:
1. redukční hranice 1000 Kč (z ní 90%)
2. redukční hranice 1499 Kč (60% z částky mezi 1. a 2. reduk. hranicí)
3. redukční hranice 2998 Kč (30% z částky mezi 2. a 3. reduk. hranicí)
k částce nad 3. redukční hranicí se nepřihlíží – součtem těchto částek vzniká redukovaný denní vyměřovací základ

60 % z redukovaného denního vyměřovacího základu, tj. z max. 1650 Kč do 30. kalendářního dne,

66 % z redukovaného denního vyměřovacího základu, tj. z max. 1650 Kč od 31. do 60. kalendářního dne,

72 % z redukovaného denního vyměřovacího základu, tj. z max. 1650 Kč od 61. kalendářního dne

Ošetřovné
od 1.1.2018
 • umožňuje se přiznat při splnění stanovených podmínek při jedné potřebě ošetřování (péče) ošetřovné postupně dvěma osobám
 • poskytuje se prvních 9 kalendářních dnů, popř. 16 dnů u osamělého zaměstnance, který má v péči dítě do skončení povinné školní docházky

60 % za kalendářní den z denního vyměřovacího základu (z max. 1650 Kč)

Peněžitá pomoc v mateřství
od 1.1.2018
 • při výpočtu této dávky a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství se částka do 1. redukční hranice pro tyto dvě dávky počítá v plné výši - 100%
 • procentní sazba, kterou se stanovuje z redukovaného denního vyměřovacího základu denní výše peněžité pomoci v mateřství, činí 70% z max. 1750 Kč
 • poskytuje se maximálně 196 kalendářních dnů, popř. 259 kalendářních dnů pokud matka porodila více dětí současně
Otcovská poporodní péče ("otcovské")
od 1.2.2018
 • nárok má otec dítěte, který o dítě pečuje a osoba (muž nebo žena), která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů
 • nástup nastává dnem, který si pojištěnec určí v období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne jeho převzetí, jestliže takové dítě nedosáhlo 7 let věku
 • při výpočtu této dávky se částka do 1. redukční hranice počítá v plné výši - 100%
 • procentní sazba, kterou se stanovuje z redukovaného denního vyměřovacího základu denní výše otcovské, činí 70% z max. 1750 Kč
 • výplata náleží za dobu 7 kalendářních dnů bez přerušení
 • pro volno v zaměstnání využijí otcové rodičovskou dovolenou
Pojistné na sociální zabezpečení


důchodové (DP)


a nemocenské pojištění (NP)


a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (SPZ)
sazby pojistného z vyměřovacího základu

 

 • u zaměstnavatele: 25 %, z toho 2,3 % na NP, 21,5 % na DP a 1,2 % na SPZ
 • u zaměstnanců: 6,5 % na DP
 • u OSVČ: 29,2 % na DP a SPZ, z toho 28 % na DP a 1,2 % na SPZ a 2,3 % na NP (dobrovolné)
 • u osob dobrovolně účastných DP: 28 % na DP
Pojistné na zdravotní pojištění
 • OSVČ: 13,5 % z vyměřovacího základu (min. z částky 14990 Kč)
 • zaměstnanci: 4,5 % z vyměřovacího základu (min. z částky 12200 Kč)
 • zaměstnavatel: 9 % z vyměřovacího základu (min. z částky 12200 Kč)

Dávky SSP bez závislosti na výši příjmu

od 1.1.2018

Rodičovský příspěvek:
nárok má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky 220 000 Kč (330 000 Kč pro rodiny s vícerčaty), nejdéle do 4 let věku tohoto dítěte.
Pro stanovení nároku a výše je rozhodující výše denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenské v souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte podle zákona o nemocenském pojištění. Jestliže alespoň jednomu z rodičů v rodině lze stanovit k datu narození nejmladšího dítěte 70% 30násobku denního vyměřovacího základu, rodič si může zvolit výši a tím i délku pobírání rodičovského příspěvku.
Ruší se omezení horní hranice výše čerpání rodičovského příspěvku 11 500 Kč/měsíc, čímž bude umožněno čerpat dávku až ve výši odpovídající peněžité pomoci v mateřství. Pokud však 70% 30násobku DVZ je nižší nebo rovno 7600 Kč, rodičovský příspěvek může činit nejvýše 7600 Kč.

Pohřebné: 5000 Kč pouze v případě úmrtí nezaopatřeného dítěte nebo úmrtí rodiče nezaopatřeného dítěte, a to osobě, která pohřeb vypravila

Dávky SSP závislé na výši příjmu
od 1.1.2018

Porodné:
nárok má žena při narození PRVNÍHO a DRUHÉHO dítěte, příjem rodiny nesmí přesáhnout 2,7 násobek životního minima rodiny, pro stanovení životního minima se započítává i narozené dítě/děti.

Hranice rozhodného příjmu v Kč měsíčně 1. dítě 20817 Kč u 2. dítěte 25515 Kč.

Porodné činí:

1. dítě - 13000 Kč
2. dítě - 10000 Kč


Přídavek na dítě:

 • nárok mají rodiny s příjmem do 2,7 násobku svého životního minima (za příjem se považuje i rodičovský příspěvek)
 •  na zvýšenou výměru přídavku mají nárok děti pracujících rodičů (alespoň jeden z rodičů musí mít příjem ze závislé činnosti, samostatné výdělečné činnosti či dávky nahrazující tento příjem)
Věk nezaopatř. dítěte v rodině Základní výměra přídavku Zvýšená výměra přídavku
do 6 let 500 Kč 800 Kč
od 6 do 15 let 610 Kč 910 Kč
od 15 do 26 let 700 Kč 1000 Kč

 

Příspěvek na bydlení: nárok má vlastník či nájemce bytu přihlášený k trvalému pobytu, jestliže 30% (v Praze 35%) příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a zároveň těchto 30% (v Praze 35%) příjmů rodiny je nižší než příslušné normativní náklady stanovené zákonem
viz http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/prisp_na_bydleni

  Životní minimum: je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb
  Existenční minimum je minimální hranice peněžních příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití (existenční minimum nelze použít u nezaopatřeného dítěte, u poživatele starobního důchodu, u osoby invalidní ve třetím stupni a u osoby starší 68 let).
  Náklady na bydleni životní ani existenční minimum nezahrnují nezbytné náklady na bydlení. Ochrana v oblasti bydlení je řešena v rámci systému státní sociální podpory poskytováním příspěvku na bydlení a v systému pomoci v hmotné nouzi doplatkem na bydlení
2) Životní minimum je součet všech částek životního minima jednotlivých členů domácnosti
  Existenční minimum 2200 Kč za měsíc
Další články
Titulek
Přehled dávek pro rok 2017
Přehled dávek pro rok 2016