Základní dokumenty
Statut podpůrného fondu

Statut Podpůrného fondu NOSPPP schválený VII. sjezdem NOSPPP.

STATUT

PODPŮRNÉHO FONDU

Nezávislého odborového svazu pracovníků potravinářského

průmyslu a příbuzných oborů Čech a Moravy

schválený VII. Sjezdem

Říjen 2021

 

 

STATUT PODPŮRNÉHO FONDU

NEZÁVISLÉHO ODBOROVÉHO SVAZU PRACOVNÍKŮ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU A PŘÍBUZNÝCH OBORŮ ČECH A MORAVY

ČÁST I

ÚČEL FONDU

Fond je výrazem odborové solidarity členů svazu. Je určen k podpoře a ke zmírnění dopadů mimořádných událostí jako je např. nezaměstnanost, insolvence zaměstnavatele, pracovní neschopnost, narození nebo osvojení dítěte, úmrtí, živelní pohroma a situace, kdy se člen ocitne v tíživé sociální situaci.

Fond je členěn na dvě části:

 1. základní část, ze které jsou poskytovány standardní podpory všem členům svazu,
 2. nadstavbová část, ze které jsou poskytovány nadstandardní podpory členům svazu a která tak tvoří doplňkové pojištění členů. Z této části se poskytují podpory těm členům svazu, kteří jsou účastníky nadstavbové části podpůrného fondu.

ČÁST II

ČLENSTVÍ VE FONDU

 1. Účastníkem základní části podpůrného fondu je člen organizační jednotky (ZO, MO a DO) a individuální člen, který splňuje podmínky členství dle platných stanov. Účast v této části fondu vzniká dnem přijetí za člena NOS PPP. Účast v základní části fondu zaniká ukončením členství ke svazu.
 2. Účastníkem nadstavbové části fondu je člen organizační jednotky svazu (ZO, MO a DO), která se rozhodnutím svého statutárního orgánu přihlásí k doplňkovému pojištění v prospěch svých členů; člen organizační jednotky svazu (ZO, MO a DO), která se nepřihlásila k pojištění, a to na základě písemné přihlášky a individuální člen svazu přijetím za individuálního člena. Účast v této části fondu vzniká prvním dnem následujícího měsíce po doručení přihlášky organizační jednotky nebo člena organizační jednotky na svaz, za podmínky předchozí úhrady příspěvku podle části III. 2. tohoto statutu a dnem přijetí za individuálního člena svazu. Zapojení do nadstavbové části podpůrného fondu zaniká rozhodnutím statutárního orgánu organizační jednotky nebo rozhodnutím člena organizační jednotky o vystoupení, a to dnem doručení písemného oznámení o vystoupení a ukončením členství ke svazu.
 3. Při ukončení účasti v jednotlivých částech fondu nevzniká účastníkům nárok na vypořádání vložených finančních prostředků nebo poměrné části finančních prostředků fondu.

ČÁST III

ZDROJE FONDU

Zdrojem jednotlivých částí fondu jsou:

 1. U základní části fondu:
 • finanční zůstatek základní části podpůrného fondu ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti tohoto statutu,
 • dotace svazu ve výši 5 % z ročního odvodu členských příspěvků na činnost odborového svazu.
 1. U nadstavbové části fondu:
 • finanční zůstatek nadstavbové části podpůrného fondu ke dni předcházejícímu nabytí účinnosti tohoto statutu,
 • příspěvek organizační jednotky svazu ve výši násobku počtu členů a částky 20 Kč za kalendářní měsíc, hrazený předem měsíčně, čtvrtletně nebo pololetně podle typu platby odvodů členských příspěvků,
 • příspěvek člena organizační jednotky, který se samostatně přihlásil do nadstavbové části, ve výši 240 Kč za kalendářní rok, hrazený jednorázově předem přímo na účet svazu,
 • částka 20 Kč měsíčně z členského příspěvku individuálního člena.

O případných dalších zdrojích fondu nebo jeho částí může rozhodnout sjezd, v průběhu volebního období V NOS PPP s ohledem na stav tohoto fondu a potřebu jeho čerpání.

V případě nárůstu či poklesu objemu finančních prostředků základní části nebo nadstavbové části fondu o více jak 40 % k částce 5 milionů Kč (počáteční stav každé části fondu k 1. 1. 2011) rozhodne P NOS PPP o změně rozsahu jednotlivých nároků členů, jejich výši a podmínkách vzniku nároku na jednotlivá plnění uvedená v příloze č. 1.

ČÁST IV

PLNĚNÍ Z FONDU

Plnění z fondu poskytovaná členům jsou nároková, pokud podmínky vzniku práva na jednotlivé podpory, uvedené v příloze č. 1., nestanoví jinak.

Plnění jsou poskytována na základě úplné a doložené žádosti člena svazu. U členů organizačních jednotek (ZO, MO a DO) potvrzené příslušnou organizační jednotkou.

Plnění se poskytují za podmínky, že člen svazu a jeho organizační jednotka plní své základní povinnosti uložené jim Stanovami NOS PPP, zejména včas a ve stanovené výši platí členské příspěvky a odvod z členských příspěvků. U nadstavbové části fondu včetně příspěvku stanoveného v části III. bodu 2. tohoto statutu.

Plnění z fondu náleží členu svazu dle přílohy č. 1. „Plnění z podpůrného fondu a podmínky pro vznik nároku na podporu“.

Účastníku vzniká nárok na plnění z fondu nejdříve po šesti měsících členství v NOS PPP za předpokladu splnění požadovaných kritérií. V případě přerušení členství člena, nároky z fondu vznikají členovi po uplynutí šesti měsíců od obnovení členství. Stávajícím členům svazu se do doby členství započítává i doba členství před nabytím účinnosti tohoto statutu.

ČÁST V

ZÁNIK NÁROKU NA PLNĚNÍ Z FONDU

Nárok na plnění z fondu členu zaniká v případě:

 1. předchozího ukončení členství v odborovém svazu,
 2. prodlení v platbě členských příspěvků z jeho strany příslušné organizační jednotce (u individuálních členů svazu) po dobu delší jak jeden měsíc,
 3. v případě prodlení v odvodu stanoveného podílu z vybraných členských příspěvků na svaz ze strany organizační jednotky člena po dobu delší jak dva měsíce po splatnosti,
 4. v případě krácení odvodu podílu členských příspěvků na svaz ze strany organizační jednotky člena v posledních třech letech od podání žádosti,
 5. neuhrazení příspěvku podle části III. bodu 2. tohoto statutu u nadstandardních plnění,
 6. nesplnění podmínek uvedených v příloze č. 1 tohoto statutu.

V mimořádných a zvláštního zřetele hodných případech může být nárok zaniklý podle předchozích bodů členu přiznán na základě žádosti výboru organizační jednotky nebo individuálního člena. O žádosti rozhoduje předseda NOS PPP. V případě zamítnutí žádosti z jeho strany má žadatel právo se odvolat k P NOS PPP, rozhodnutí P NOS PPP je konečné. Těmito případy se rozumí především skutečnost, že příspěvky jsou zaměstnavatelem členům ze mzdy strhávány, ale nejsou převáděny na účet odborové organizace, aby tato mohla splnit své povinnosti vyplývající z členství ve svazu (tj. především řádný a včasný odvod členských příspěvků). Tuto skutečnost jsou organizační jednotky povinny prokazatelně doložit.

Člen svazu je povinen vrátit plnění z Podpůrného fondu v případě, že mu byla podpora přiznána na základě jím nesprávně uvedených údajů nebo nesprávně doložené žádosti.

ČÁST VI

SPRÁVA FONDU

Fond je majetkem členské základny NOS PPP. Fond spravuje a za hospodaření fondu zodpovídá Předsednictvo NOS PPP, které předkládá Výboru NOS PPP výsledek hospodaření fondu za každý uplynulý kalendářní rok v termínu nejpozději do 30. 6. následujícího kalendářního roku.

ČÁST VII

KONTROLA A HOSPODAŘENÍ FONDU

Kontrolu hospodaření fondu provádí Revizní komise NOS PPP podle potřeby, a to nejméně 1 x ročně.

Kontrolu hospodaření fondu jsou oprávněni provést i členové V NOS PPP, kteří nejsou současně členy P NOS PPP. O provedení kontroly tito členové rozhodují hlasováním na návrh některého z nich v rámci jednání V NOS PPP.

ČÁST VIII

ZÁNIK FONDU

O zániku fondu může rozhodnout pouze Sjezd odborového svazu. Zůstatek finančních prostředků ve fondu se převádí do finančního majetku svazu. Členům a organizačním jednotkám nevzniká nárok na vypořádání zůstatku fondu.

ČÁST IX

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento Statut Podpůrného fondu NOS PPP nabývá účinnosti dnem 23. října 2021.

Dnem 31. října 2021 se ruší Statut Podpůrného fondu schválený V NOS PPP dne 25. dubna 2015.

Přílohy:

Příloha č. 1) Plnění z Podpůrného fondu NOS PPP a podmínky pro vznik nároku na podporu

Příloha č. 2) Závazná přihláška organizační jednotky do nadstavbové části Podpůrného fondu

Příloha č. 3) Závazná přihláška člena organizační jednotky

 

Příloha č. 1)

PLNĚNÍ Z PODPŮRNÉHO FONDU A PODMÍNKY

PRO VZNIK NÁROKU NA PODPORU

A. STANDARDNÍ PODPORY

(základní část Podpůrného fondu)

I.

Podpora při dlouhodobé nezaměstnanosti člena OS

(standardní plnění)

Poskytuje se členu svazu po skončení podpůrčí doby, po kterou mu náležela podpora v nezaměstnanosti včetně případné doby pobírání podpory při rekvalifikaci. Plnění je nárokové na základě splnění dále uvedených podmínek.

Podpora je nároková, jednorázová a její výše činí 3 000 Kč.

Podmínky vzniku nároku:

 1. předchozí nezaviněná ztráta zaměstnání z důvodů:
 1. rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele výpovědí dle § 52 písm. a), b) a c) ZPr nebo dohodou ze stejných důvodů,
 2. rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele dle § 52 písm. e) ZPr,
 3. rozvázání pracovního poměru zaměstnancem dle § 56 písm. b) ZPr,
 4. skončení opakovaného pracovního poměru na dobu určitou, pokud k tomuto došlo u stejného zaměstnavatele a řetězení tohoto pracovního poměru trvalo nepřetržitě po dobu 2 kalendářních roků,
 5. zániku pracovního poměru podle 342 odst. 1) Zpr.
 1. členu vznikl v souvislosti se ztrátou zaměstnání nárok na podporu v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu,
 2. žadatel byl členem NOS PPP nejméně 2 (dva) roky před ztrátou zaměstnání,
 3. žadatel podá žádost o podporu nejpozději do tří měsíců od ukončení podpůrčí doby.

II.

Podpora při ztrátě zaměstnání v souvislosti s odborovou činností člena

(standardní plnění)

Poskytuje se členu svazu - funkcionáři organizační jednotky svazu v případě ztráty zaměstnání v souvislosti s odborovou činností.

Podpora je nenároková, jednorázová a je možné ji poskytnout do výše 10 000 Kč.

Podmínky vzniku nároku:

 1. člen funkcionář ztratil zaměstnání prokazatelně v souvislosti s prosazováním oprávněných zájmů odborů,
 2. P NOS PPP schválilo vyplacení podpory,
 3. žádost předloží statutární orgán organizační jednotky nebo příslušný regionální pracovník NOS PPP.

III.

Podpora při dlouhodobé pracovní neschopnosti

(standardní plnění)

Poskytuje se členu svazu po uplynutí 6 (šesti) měsíců pracovní neschopnosti.

Podpora je nároková, jednorázová a její výše činí 1 000 Kč.

Podmínky vzniku nároku:

 1. pracovní neschopnost delší než 6 měsíců,
 2. nárok na náhradu mzdy a nemocenské dávky po celou dobu pracovní neschopnosti,
 3. žadatel je členem NOS PPP nejméně 2 (dva) roky před vznikem pracovní neschopnosti,
 4. žadatel podá žádost o podporu nejpozději do tří měsíců od vzniku nároku.

IV.

Podpora pozůstalým při úmrtí aktivního funkcionáře

(standardní plnění)

Poskytuje se mimořádně pozůstalým po dlouholetém aktivním funkcionáři organizační jednotky nebo orgánů svazu, pokud s ním žili v době smrti ve společné domácnosti. V případě, že takoví pozůstalí nejsou, lze podporu poskytnout pozůstalému, který uhradil náklady pohřbu.

Podpora je nároková, jednorázová a její výše činí 7 000 Kč.

Podmínky vzniku nároku:

 1. aktivní a dlouholetá práce zesnulého v odborové funkci v rámci svazu,
 2. podporu navrhuje statutární orgán organizační jednotky nebo příslušný regionální pracovník v případě úmrtí funkcionáře organizačních jednotky a předseda svazu v případě úmrtí funkcionáře orgánů svazu.

V.

Podpora při narození nebo osvojení dítěte

(standardní plnění)

Poskytuje se členu svazu, kterému se narodilo dítě, nebo si dítě osvojil.

Podpora je nároková, jednorázová a její výše činí 1 000 Kč. V případě, že členy svazu jsou oba rodiče a splňují současně podmínky vzniku nároku, výše podpory činí 2 000 Kč.

Podmínky vzniku nároku:

 1. narození nebo osvojení dítěte,
 2. žadatel je členem NOS PPP nejméně 2 (dva) roky před narozením nebo osvojením dítěte,
 3. žadatel podá žádost o podporu nejpozději do tří měsíců od narození nebo osvojení dítěte.
 

VI.

Podpora na odstranění následků škod při živelních událostech

(standardní plnění)

Poskytuje se členu svazu, který byl postižen živelní pohromou s následkem vzniku škody na obytných částech rodinného domu, bytu v osobním vlastnictví, bytu v družstevním vlastnictví, bytu, ke kterému mu svědčí nájemní právo, nebo škody na bytovém zařízení. Za škodu na obytných částech domu a bytu se považuje i škoda na příslušenství zabezpečující vytápění, dodávku vody a plynu.

Podpora je nároková, jednorázová a její výše se rovná 50 % prokázané výše škody, nejvýše však 15 000 Kč; v případě demolice rodinného domu nebo bytového domu s byty v osobním nebo družstevním vlastnictví činí výše podpory nejvýše 30 000 Kč.

Podmínky vzniku nároku:

 1. žadatel je členem NOS PPP nejméně 1 rok před vznikem škody,
 2. žadatel podá žádost o podporu do tří měsíců od vzniku škody.

VII.

Podpora v případě jiné mimořádné tíživé sociální situaci člena

(standardní plnění)

Poskytuje se výjimečně členu svazu v případě zvlášť mimořádné tíživé sociální situace.

Podpora je nenároková, jednorázová a její výše může činit až 15 000 Kč.

Podmínky vzniku nároku:

 1. doložení zvlášť mimořádné tíživé sociální situace,
 2. žadatel je členem NOS PPP nejméně 1 (jeden) rok před vznikem situace,
 3. podporu schválí P NOS PPP,
 4. žadatel podá žádost o podporu nejpozději do tří měsíců od vzniku situace.

B. NADSTANDARDNÍ PODPORY

(nadstavbová část Podpůrného fondu)

VIII.

Podpora na nezaopatřené dítě do 15 let při dlouhodobé nezaměstnanosti člena OS

(nadstandardní plnění)

Poskytuje se členu svazu po skončení podpůrčí doby, po kterou mu náležela podpora v nezaměstnanosti včetně případné doby pobírání podpory při rekvalifikaci. Plnění je nárokové na základě splnění podmínek uvedených v bodu I. „Podpora při dlouhodobé nezaměstnanosti člena OS“ a podmínky, že žadatel je účastníkem nadstavbové části podpůrného fondu.

Podpora je nároková, jednorázová a její výše činí 1 500 Kč na jedno dítě.

 

IX.

Podpora při insolvenci zaměstnavatele člena OS

(nadstandardní plnění)

Poskytuje se členu svazu v případě nevyplacení mzdy z důvodu insolvence zaměstnavatele, a to jedenkrát za dobu jedné insolvence.

Podpora je nároková, jednorázová a její výše činí 1 500 Kč.

Podmínky vzniku nároku:

 1. nevyplacení více jak ½ mzdového nároku člena za kalendářní měsíc zaměstnavatelem,
 2. byl podán insolvenční návrh na zaměstnavatele,
 3. žadatel je účastníkem nadstavbové části podpůrného fondu,
 4. žadatel podá žádost o podporu nejpozději do tří měsíců od vzniku nároku.

X.

Podpora při ukončení pracovního poměru člena OS z důvodu

trvalé ztráty zdravotní způsobilosti vykonávat dosavadní práci

(nadstandardní plnění)

Poskytuje se členu svazu v případě ukončení pracovního poměru podle § 52 písm. e) ZPr.

Podpora je nároková, jednorázová a její výše činí 2 000 Kč.

Podmínky vzniku nároku:

 1. se členem byl rozvázán pracovní poměr z důvodu uvedeného v § 52 písm. e) ZPr,
 2. žadatel je účastníkem nadstavbové části podpůrného fondu,
 3. žadatel podá žádost o podporu nejpozději do tří měsíců od vzniku nároku.

XI.

Podpora při dlouhodobé pracovní neschopnosti

(nadstandardní plnění)

Poskytuje se členu svazu za období od 6. (šestého) měsíce pracovní neschopnosti do skončení podpůrčí doby podle zákona o nemocenském pojištění. Podpora se vyplácí po skončení pracovní neschopnosti.

Podpora je nároková a výše podpory činí 300 Kč za každý ukončený měsíc pracovní neschopnosti v rámci uvedeného období.

Podmínky vzniku nároku:

 1. pracovní neschopnost delší než 6 měsíců,
 2. nárok na náhradu mzdy a nemocenské dávky po celou dobu pracovní neschopnosti,
 3. žadatel je účastníkem nadstavbové části podpůrného fondu,
 4. žadatel podá žádost o podporu nejpozději do tří měsíců od skončení pracovní neschopnosti.
 

XII.

Podpora při krátkodobé pracovní neschopnosti

(nadstandardní plnění)

Poskytuje se členu svazu za první tři dny pracovní neschopnosti maximálně 1x (jedenkrát) v kalendářním roce. Podpora se vyplácí po uplynutí prvních tří dnů pracovní neschopnosti.

Podpora je nároková, jednorázová a její výše činí 500 Kč.

Podmínky vzniku nároku:

 1. pracovní neschopnost nejméně tři kalendářní dny,
 2. v případě pokračování pracovní neschopnosti žadatel splňuje podmínky pro nárok na náhradu mzdy,
 3. žadatel je účastníkem nadstavbové části podpůrného fondu,
 4. žadatel podá žádost o podporu nejpozději do tří měsíců od vzniku nároku.

Podpora je členům vyplácena organizační jednotkou svazu, která má zřízen vlastní účet u peněžního ústavu. Vyplacená podpora je následně po doložení žádosti, příslušných fotokopií a výdajového dokladu organizační jednotce svazu refundována.

Členům organizační jednotky, která nemá zřízen vlastní účet a individuálním členům proplácí podporu centrála svazu převodem na účet na základě předložení doložené žádosti.

XIII.

Podpora při vzniku invalidity člena

(nadstandardní plnění)

Poskytuje se členu svazu, kterému byla přiznána invalidita I. až III. stupně.

Podpora je nároková, jednorázová a její výše činí:

 • u invalidity I. stupně            1 000 Kč,
 • u invalidity II. stupně           2 000 Kč,
 • u invalidity III. stupně          3 000 Kč.

Podmínky vzniku nároku:

 1. přiznání příslušného stupně invalidity,
 2. žadatel je účastníkem nadstavbové části podpůrného fondu,
 3. žadatel podá žádost o podporu nejpozději do tří měsíců od vzniku nároku.

XIV.

Podpora při úmrtí člena rodiny

(nadstandardní plnění)

Poskytuje se členu svazu, kterému zemřel člen rodiny.

Podpora je nároková, jednorázová a její výše činí 2 000 Kč.

Podmínky vzniku nároku:

 1. úmrtí manžela, manželky, partnera, partnerky ve smyslu zákona č. 115/2006 Sb., dítěte,
 2. zemřelý žil se členem ve společné domácnosti,
 3. žadatel je účastníkem nadstavbové části podpůrného fondu,
 4. žadatel podá žádost o podporu nejpozději do tří měsíců od vzniku nároku.

XV.

Podpora pro nezaopatřené děti (do 15 let) člena při úmrtí živitele rodiny

(nadstandardní plnění)

Poskytuje se nezaopatřeným dětem do 15 ti let věku prostřednictvím jejich zákonného zástupce.

Podpora je nároková, jednorázová a její výše činí 2 000 Kč na dítě.

Podmínky vzniku nároku:

 1. úmrtí živitele rodiny člena,
 2. žadatel je nebo zemřelý byl účastníkem nadstavbové části podpůrného fondu,
 3. žadatel podá žádost o podporu nejpozději do tří měsíců od vzniku nároku.

XVI.

Okamžitá podpora při živelních událostech

(nadstandardní plnění)

Poskytuje se členu svazu, který byl postižen živelní pohromou s následkem vzniku škody, a to v rozsahu uvedeném v bodu VI. “Podpora na odstranění následků škod při živelních událostech“, jako okamžitá sociální výpomoc.

Podpora je nároková, jednorázová a její výše činí 2 000 Kč.

Podmínky vzniku nároku:

 1. žadatel je účastníkem nadstavbové části podpůrného fondu,
 2. žadatel podá žádost o podporu výboru organizační jednotky do tří měsíců od vzniku nároku.

Podpora je členům vyplácena organizační jednotkou svazu, která má zřízen vlastní účet u peněžního ústavu. Vyplacená podpora je následně na základě předložené, doložené žádosti a výdajového dokladu o vyplacení organizační jednotce centrálou svazu refundována.

Členům organizační jednotky, která nemá zřízen vlastní účet a individuálním členům proplácí podporu centrála svazu převodem na jejich účet na základě předložení doložené žádosti.

XVII.

Mimořádná podpora při odchodu člena do důchodu

(nadstandardní plnění)

Poskytuje se členu svazu, který je členem nadstavbové části fondu za předpokladu, že po dobu členství nečerpal nadstandardní plnění z podpůrného fondu.

Podpora je nároková, jednorázová a její výše podle délky zapojení člena do nadstavbové části fondu činí:

 1. 5 let a více                       500 Kč,
 2. 10 let a více                  1 000 Kč,
 3. 15 let a více                  1 500 Kč,
 4. 20 let a více                  2 000 Kč,
 5. 25 let a více                  2 500 Kč,
 6. 30 let a více                  3 000 Kč,
 7. 35 let a více                  3 500 Kč.
 

Podmínky vzniku nároku:

 1. člen nečerpal nadstandardní plnění z podpůrného fondu,
 2. žadatel účastníkem nadstavbové části podpůrného fondu nejméně 5 let,
 3. žadatel podá žádost o podporu nejpozději do tří měsíců po odchodu do důchodu.

XVIII.

Podpora při narození nebo osvojení dítěte

(nadstandardní plnění)

Poskytuje se členu svazu, kterému se narodilo dítě, nebo si dítě osvojil.

Podpora je nároková, jednorázová a její výše činí 2 000 Kč. V případě, že členy svazu jsou oba rodiče a splňují současně podmínky vzniku nároku, výše podpory činí 4 000 Kč.

Při vzniku nároku na tuto podporu zaniká současně členu nárok na podporu podle čl. V. této přílohy.

Podmínky vzniku nároku:

 1. narození nebo osvojení dítěte,
 2. žadatel je účastníkem nadstavbové části podpůrného fondu,
 3. žadatel je členem NOS PPP nejméně 1 (jeden) rok před narozením nebo osvojením dítěte
 4. žadatel podá žádost o podporu nejpozději do tří měsíců od narození nebo osvojení dítěte.

XIX.

Závěrečná ustanovení

Příloha nabývá účinnosti dnem 23. října 2021. Změny přílohy schvaluje Výbor NOS PPP s výjimkou změny ve smyslu posledního odstavce čl. III. Statutu podpůrného fondu, kterou je oprávněno schválit Předsednictvo NOS PPP.

Stáhnout dokument