Základní dokumenty
Stanovy NOS PPP

Nezávislého odborového svazu pracovníků potravinářského průmyslu a příbuzných oborů Čech a Moravy schválený VI. sjezdem NOS PPP

Září 2016

Část I
Úvodní ustanovení
Článek 1

Tyto Stanovy jsou projevem vážné vůle odborářů potravinářského průmyslu a příbuzných oborů, jakož i dalších, kteří mají zájem působit v tomto odborovém svazu a dobrovolně se sdružili bez ohledu na své politické názory a příslušnost, náboženství, rasu, pohlaví, národnost, sociální původ za účelem realizace svobodné odborové činnosti.

Článek 2

Název odborového svazu zní "Nezávislý odborový svaz pracovníků potravinářského průmyslu a příbuzných oborů Čech a Moravy " (zkratka NOS PPP).

Článek 3

NOS PPP je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení svých závazků odpovídá svým majetkem. Členové NOS PPP, ani jeho organizační jednotky neodpovídají ani neručí za závazky svazu. NOS PPP je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle L, vložce 938.

Článek 4

NOS PPP působí na území České republiky. Sídlem NOS PPP je Táboritská 1000/23, 130 00 Praha 3 Žižkov.

Článek 5
Poslání NOS PPP

Posláním NOS PPP je obhajoba a prosazování oprávněných požadavků zaměstnanců a především členů v oblasti odměňování za práci, vytváření vhodných pracovních podmínek včetně bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Oprávněné požadavky zaměstnanců svaz prosazuje zejména kolektivním vyjednáváním, oprávněné požadavky členů navíc jednáním se zaměstnavateli, příslušnými orgány, právním poradenstvím a jejich zastoupením před soudy. NOS PPP poskytuje sociální, humanitární, právní a jiné výpomoci členům. Dále vytváří možné podmínky pro uspokojování kulturních, sportovních a rekreačních potřeb členů a jejich rodinných příslušníků.

Článek 6
Základní principy činnosti NOS PPP
 1. NOS PPP rozvíjí svobodnou odborovou činnost. Je nezávislý na orgánech státní správy, samosprávy, politických stranách a hnutích, podnikatelských subjektech, jiných organizacích, institucích a osobách.
 2. Svaz usiluje o vytváření sociálního právního státu, odmítá jakoukoliv diskriminaci a podporuje společenskou solidaritu.
 3. NOS PPP provádí nezávislou, samostatnou odborovou politiku a činnost realizovanou pouze v souladu se svým posláním, Programem a Stanovami.
 4. Svou činnost prosazuje především formou sociálního dialogu a vzájemným partnerstvím.
 5. K zabezpečení svých cílů spolupracuje NOS PPP především s Českomoravskou konfederací odborových svazů (dále jen ČMKOS) a odborovými svazy v ní sdruženými, s podnikatelskými subjekty a organizacemi, orgány státní správy a samosprávy.
Článek 7

NOS PPP podporuje rozvoj demokracie a usiluje o dodržování lidských a odborových práv, zejména svobody odborového sdružování. Podporuje odborovou solidaritu na národní i mezinárodní úrovni. Může se sdružovat s jinými odborovými svazy, může být členem mezinárodních odborových organizací nebo konfederací, organizací nebo institucí, které hájí lidská a odborová práva a usilují o lepší postavení zaměstnanců. Je členem ČMKOS a jejím prostřednictvím mezinárodních odborových organizací.

Článek 8
Předmět činnosti NOS PPP

Předmět činnosti NOS PPP je zaměřen v souladu s posláním NOS PPP na:

 1. Pracovněprávní, ekonomické a organizační poradenství v oblasti mzdové a sociální, v oblasti zaměstnanosti a profesních zájmů, v oblasti pracovních a životních podmínek včetně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržování hygienických podmínek práce, kolektivního vyjednávání a dalších oblastech souvisejících.
 2. Poskytování právního poradenství členům, organizačním jednotkám a orgánům svazu.
 3. Zajišťování právního zastoupení členů před příslušnými soudy ve věcech pracovněprávních.
 4. Odborovou výchovu a vzdělávání.
 5. Výchovu a ochranu dětí a mládeže.
 6. Zprostředkování rekreace dětí a dospělých včetně provozování zařízení sloužících k rekreaci.
 7. Humanitární, sociální, kulturní, sportovní, tělovýchovné a rekreační aktivity.
 8. Pronájem odborového majetku.
 9. Zhodnocení odborových prostředků včetně účastí v jiných právnických osobách.
 10. Vydávání propagačních a metodických materiálů.
 11. Propagaci svazu a odborové činnosti.
 12. Příležitostný prodej odborového majetku.
 13. Provozování činností v oblasti rekreace, kultury, tělovýchovy a sportu pro členy jejich rodinné příslušníky případně pro veřejnost.
 14. Doplňkovými činnostmi v souladu s platnou legislativou jsou:
  1. pronájem odborového majetku s poskytováním jiných než základních služeb
  2. podnikání s majetkem ZO nebo MO.
  3. jiné podnikatelské aktivity provozované vlastním jménem, související s posláním a předmětem činnosti NOS PPP.

 

Část II
Členství v NOS PPP

 

Článek 9
Vznik členství
 1. Členem NOS PPP se může stát každý občan České republiky a Evropské unie starší 15ti let, který souhlasí s Programem a Stanovami NOS PPP. Členem NOS PPP může být i zahraniční zaměstnanec pracující v České republice. Členství ve svazu je dobrovolné, všichni členové jsou si rovni.
 2. Členem NOS PPP se může stát každá výše uvedená osoba bez rozdílu rasy, národnosti, vyznání, politické příslušnosti a pracovního zařazení prostřednictvím dílčí, základní, místní organizace svazu (dále jen DO, ZO nebo MO), nebo prostřednictvím individuálního členství.
 3. O přijetí za člena NOS PPP rozhoduje orgán DO, ZO nebo MO, o přijetí za individuálního člena svazu rozhoduje předseda NOS PPP na základě písemné přihlášky. V případě odvolání se uchazeče o členství proti rozhodnutí o jeho nepřijetí za člena svazu, rozhoduje o jeho přijetí s konečnou platností Předsednictvo NOS PPP (dále jen P NOS PPP).
 4. Dokladem členství je přihláška potvrzená tím, kdo rozhoduje o přijetí a členem se žadatel stává zápisem do centrální evidence členů NOS PPP, individuálním členem po uhrazení prvního členského příspěvku.
Článek 10
Zánik členství

Členství zaniká:

 1. Vystoupením na základě písemného oznámení člena adresovaného DO, ZO, nebo MO, u individuálních členů adresovaného NOS PPP. V případě, že není uvedeno datum vystoupení, považuje se za vystoupení datum doručení oznámení.
 2. Z důvodu zaviněného a prokázaného nezaplacení členských příspěvků po dobu delší 3 měsíců po sobě jdoucích.
 3. Vyloučením za hrubé porušení Stanov nebo jiné jednání neslučitelné se Stanovami, rozhodne-li o tom příslušná DO, ZO, MO nebo předseda NOS PPP u individuálních členů. V případě odvolání se člena proti rozhodnutí DO, ZO, MO nebo předsedy NOS PPP u individuálních členů, zaniká členství rozhodnutím P NOS PPP, které je konečné.
 4. Při zániku organizační jednotky, pokud se člen před zrušením organizace nepřihlásí do jiné organizační jednotky svazu, případně nepožádá-li o přijetí za individuálního člena NOS PPP.
 5. Zánikem NOS PPP.
 6. Úmrtím člena.
Článek 11
Práva člena

Člen má právo:

 1. Podílet se na činnosti příslušné DO, ZO, RO nebo MO.
 2. Zúčastňovat se jednání členské schůze (konference) ve své DO, ZO nebo MO, volit delegáty nebo zástupce na jednání vyšších orgánů.
 3. Volit do odborových orgánů a všech funkcí v organizační struktuře svazu a být volen, je-li starší 18ti let.
 4. Účastnit se všech jednání odborových orgánů, kde se bezprostředně rozhoduje o pracovněprávních či obdobných vztazích týkajících se jeho osoby nebo o jeho členství v NOS PPP.
 5. Na přesné a nezkreslené informace o všech otázkách činnosti své DO, ZO, RO a MO a na přesné a nezkreslené informace o činnosti všech svazových orgánů prostřednictvím své DO, ZO nebo MO.
 6. Na základě předložených důkazů navrhnout vyslovení nedůvěry kterémukoliv funkcionáři či orgánu NOS PPP.
 7. Účastnit se tvorby a uskutečňování programu NOS PPP a obracet se se svými náměty, připomínkami, kritikou ke všem svazovým orgánům včetně sjezdu.
 8. Požadovat na orgánech NOS PPP obhajobu a ochranu svých práv a oprávněných zájmů vyplývajících z pracovněprávních vztahů, poskytování služeb a dalších plnění v rámci stanovených pravidel prostřednictvím své DO, ZO MO, nebo svazu.
 9. Z individuálního členství v NOS PPP vzniká nárok na práva člena uvedená v bodě 4, 5, 6, 7 a 8 prostřednictvím NOS PPP.
Článek 12
Základní povinnosti člena

Základními povinnostmi člena NOS PPP jsou:

 1. Dodržovat stanovy a usnesení orgánů NOS PPP, jejichž závaznost vyplývá ze stanov a podřídit se jejich rozhodnutím.
 2. Platit členské příspěvky ve stanovené výši a termínu.
 3. Poskytnout nezbytné osobní údaje a nahlásit jejich změnu (jméno, příjmení, bydliště, datum narození). Poskytnutí těchto údajů je považováno za souhlas člena s vedením těchto údajů v rámci informačního systému NOS PPP.
 4. Řádně nakládat s majetkem organizačních jednotek a svazu.
 5. Usilovat o dobré jméno odborů, zvláště NOS PPP.

 

Část III
Organizační struktura NOS PPP

 

Článek 13
Dílčí, Základní, Regionální a Místní organizace NOS PPP
 1. Členové NOS PPP se organizačně sdružují v DO, ZO nebo MO odborového svazu. Individuální členové jsou sdruženi přímo u NOS PPP.
 2. DO jsou organizační jednotkou NOS PPP, které nemají právní osobnost a svéprávnost, ustanovují se při zaměstnavatelských subjektech a dobrovolně se sdružují v regionální organizaci (dále jen RO) NOS PPP na územním principu. DO mají název složený ze zkratky DO NOS PPP a názvu zaměstnavatele. Mají své sídlo a přidělené organizační číslo.
 3. ZO, RO a MO jsou organizačními jednotkami NOS PPP, které mají právní osobnost a plnou svéprávnost a jsou zapsány ve spolkovém rejstříku u příslušného rejstříkového soudu. ZO se ustavují při zaměstnavatelských subjektech, MO a RO na územním principu. Mají své sídlo, přidělené organizační číslo a IČ. Název ZO se skládá ze zkratky ZO NOS PPP a názvu zaměstnavatele, název MO ze zkratky MO NOS PPP a vlastního názvu. Název RO se skládá ze zkratky RO NOS PPP a názvu regionu.
 4. ZO, RO a MO působí a rozvíjí svou činnost samostatně. Jsou vázány posláním a Programem NOS PPP, Stanovami, Zásadami hospodaření, usnesením Sjezdu, usneseními V NOS PPP a rozhodnutími P NOS PPP. Jako právní subjekt samostatně hospodaří s vlastním majetkem (ZO, MO) a vlastními finančními prostředky (ZO, RO, MO).
 5. DO, ZO, RO a MO si stanoví vlastní vnitřní organizační strukturu.
 6. Statutárním orgánem DO je výbor nebo pověřený člen. U ZO a MO výbor, u ZO a MO do 40 členů, kde není zvolen výbor, je statutárním orgánem předseda.
 7. Jménem ZO, RO a MO je oprávněný vystupovat a navenek jednat předseda nebo jiný pověřený člen výboru.
Článek 14
Vznik DO, ZO, RO a MO
 1. ZO mohou založit nejméně 3 plně svéprávné fyzické osoby zaměstnané v pracovním poměru u jednoho zaměstnavatele. MO mohou založit nejméně 3 plně svéprávné fyzické osoby. RO zakládá NOS PPP při jednotlivých regionálních pracovištích. ZO, MO nebo RO vzniká a stává se organizační jednotkou NOS PPP dnem následujícím po dni, v němž bylo Městskému soudu v Praze doručeno oznámení o založení ZO, MO nebo RO. Zápis ZO, MO nebo RO do Spolkového rejstříku provede rejstříkový soud do 5 pracovních dnů.
 2. DO vzniká sdružením nejméně 3 plně svéprávných fyzických osob zaměstnaných v pracovním poměru u jednoho zaměstnavatele za předpokladu organizačního začlenění DO do příslušné RO. Organizační jednotkou NOS PPP se DO stává dnem schválení její registrace P NOS PPP.
 3. Zřizovací listinou DO, ZO, RO a MO je registrační list NOS PPP.
 4. Každá ZO, RO a MO je povinna používat své vlastní identifikační číslo (dále jen IČ), přidělené podle platných právních předpisů.
 5. Každá organizační jednotka je oprávněna vypracovat a na ustavující schůzi přijmout vlastní Volební řád organizační jednotky, vlastní Jednací řád organizační jednotky a vlastní Zásady hospodaření organizační jednotky. V případě, že tak neučiní, platí pro ně v plném rozsahu Vzorový volební řád, Vzorový jednací řád a Vzorové zásady hospodaření organizační jednotky svazu.
 6. DO, ZO a MO mohou na základě rozhodnutí členské schůze (konference) měnit svou organizační formu v rámci organizačních jednotek NOS PPP vyjmenovaných v čl. 13 bod 1 těchto Stanov. Změna nabývá platnosti vydáním nového registračního listu a splněním všech zákonných povinností.
 7. Návrh na zápis vzniku ZO, MO, RO do spolkového rejstříku, změny zápisu ve spolkovém rejstříku u ZO, MO a RO a návrh na výmaz ZO, MO a RO ze spolkového rejstříku podává za organizační jednotky NOS PPP.
Článek 15
Práva DO, ZO, RO a MO

ZO, MO a DO prostřednictvím své RO má zejména právo:

 1. Delegovat svého zástupce na jednání Sjezdu NOS PPP dle schváleného klíče a pravidel pro volbu delegátů.
 2. Navrhovat své kandidáty do všech volených i ostatních orgánů NOS PPP.
 3. Podávat orgánům NOS PPP náměty, návrhy a připomínky a vyžadovat informace o jejich vyřízení.
 4. Požadovat na NOS PPP poskytování služeb a dalších plnění v rámci stanovených pravidel, jakož i pomoc při prosazování a ochraně práv DO, ZO a MO a jednotlivých členů.
 5. Účastnit se prostřednictvím svého zástupce na jednáních orgánů NOS PPP, pokud se přímo týkají příslušné DO případně RO, ZO nebo MO.
 6. Být informována o činnosti NOS PPP.
 7. Navrhovat odůvodněné odvolání kteréhokoliv funkcionáře NOS PPP.
 8. Navazovat vzájemné styky.
 9. Sdružovat se na základě písemné smlouvy.
 10. Působí-li u jednoho zaměstnavatele nebo skupiny zaměstnavatelů se stejným vlastníkem více ZO, RO mohou tyto rozhodnout o ustavení koordinačního orgánu, jeho struktuře a kompetencích v souladu se Stanovami NOS PPP. Koordinační orgán nemá právní subjektivitu, má delegovanou pravomoc jednotlivými ZO, RO uvedenou ve statutu tohoto koordinačního orgánu. Okruh činností je dán působností zaměstnavatele případně zaměstnavatelů stejného vlastníka.
Článek 16
Povinnosti DO, ZO, RO a MO

ZO, MO a DO prostřednictvím své RO jsou zejména povinny:

 1. Aktivně se podílet na práci NOS PPP, dodržovat Stanovy NOS PPP a ostatní závazné vnitrosvazové normy včetně usnesení příslušných orgánů NOS PPP.
 2. Dodržovat při veškerých svých činnostech platné právní předpisy.
 3. Poskytovat NOS PPP potřebnou součinnost včetně včasného předávání informací nezbytných pro práci NOS PPP.
 4. Předložit na žádost Výboru NOS PPP (dále jen V NOS PPP), P NOS PPP, Revizní komise NOS PPP (dále jen RK NOS PPP), nebo pověřeného pracovníka svazu potřebné podklady a vysvětlení.
 5. Odvádět na NOS PPP stanovený podíl z vybraných členských příspěvků a to ve schválené výši a čase.
 6. Průběžně aktualizovat vlastní vnitřní dokumenty organizační jednotky.
 7. Průběžně provádět aktualizaci členské základny, na žádost pověřeného pracovníka svazu nahlásit změny v členské základně.
 8. Po skončení zdaňovacího období poskytnout určenému pracovníkovi svazu účetní závěrku nebo přehled hospodaření.
Článek 17
Zaměření činnosti DO, ZO, RO a MO

ZO, MO a DO prostřednictvím své RO zejména:

 1. Uzavírá se zaměstnavatelem kolektivní smlouvu. Je oprávněna zmocnit kolektivním vyjednáváním odborový svaz, případně si ke kolektivnímu vyjednávání přizvat odborné poradce. Toto právo má i koordinační orgán (zřízený podle článku 15 bodu 10. Stanov), pokud je k tomu zmocněn příslušnými ZO, RO. Člena nebo zaměstnance NOS PPP oprávněného kolektivně vyjednávat za svaz na základě plné moci ZO a RO nebo koordinačního orgánu určuje předseda NOS PPP.
 2. Zastupuje členy NOS PPP a ostatní zaměstnance při kolektivním vyjednávání se zaměstnavatelem a své členy při jednání s ostatními subjekty v rámci svého předmětu činnosti.
 3. Uplatňuje své pravomoci podle příslušných právních předpisů včetně předpisů mzdových a předpisů z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 4. Zastupuje své členy při jednání s NOS PPP, ostatními ZO, RO nebo MO, jakož i s jinými odborovými sdruženími.
 5. Zajišťuje prostřednictvím svých orgánů účast členů NOS PPP na tvorbě a realizaci odborové činnosti včetně poskytování příslušných služeb a plnění s touto činností spojených.
 6. Uskutečňuje další činnosti, které jsou v souladu s rozhodnutím členské základny DO, ZO, RO nebo MO a nejsou v rozporu s vnitrosvazovými dokumenty a platnou legislativou.
 7. Zabezpečuje informovanost členů o práci NOS PPP.
 8. Usiluje o dobré jméno odborového hnutí, zvláště pak NOS PPP.
 9. Zaměření činnosti MO se řídí zejména body 4, 5, 6, 7 a 8.
Článek 18
Orgány DO, ZO, RO a MO
 1. Ke své činnosti si DO, ZO, RO a MO ustavují své orgány.
 2. Orgánem DO je členská schůze (konference), výbor nebo pověřený člen DO a revizor účtu. Orgánem RO je výbor RO a revizní komise RO. Členem výboru RO je pověřený člen DO a přímo ze Stanov (článek 20b,bod 5.) příslušný zaměstnanec svazu - regionální pracovník.
 3. Orgány ZO a MO jsou členská schůze (konference), výbor (předseda) ZO a MO a revizní komise (revizor) ZO a MO.
 4. Pokud se zvolený člen výboru (předseda) nebo člen revizní komise (revizor) DO, ZO, RO a MO rozhodne odstoupit ze své funkce, je povinen doručit odstoupení písemně do sídla RO, ZO a MO. Výkon jeho funkce končí uplynutím dvou měsíců od doručení prohlášení o odstoupení odborové organizaci.
 5. S přihlédnutím k vlastní organizační struktuře si mohou DO, ZO, RO a MO ustanovit i jiné orgány (dílenské výbory, komise a jiné), které za tímto účelem vybaví příslušnými pravomocemi a odpovědnostmi.
Článek 19
Členská schůze (konference)
 1. Nejvyšším orgánem ZO, MO a DO je členská schůze (konference).
 2. Členská schůze (konference) ZO a MO zejména:
  1. rozhoduje o vnitřní organizační struktuře ZO a MO, o počtech členů jejich orgánů a o přenášení pravomocí na její orgány
  2. volí a odvolává své zástupce do příslušných odborových orgánů NOS PPP
  3. volí a odvolává členy výboru ZO a MO
  4. o výsledcích voleb a případného odvolání neprodleně (do 15 dnů) informuje předsedu příslušné Regionální sekce (dále jen RS NOS PPP) prostřednictvím svého statutárního orgánu
  5. projednává a schvaluje zaměření činnosti organizace, zásady hospodaření, rozpočet a jeho případné změny, roční závěrku hospodaření, jednací a volební řád, projednává otázky spojené s kolektivním vyjednáváním
  6. rozhoduje o odměňování svých funkcionářů, pokud to nebude v kompetenci Výboru ZO a MO
  7. může si vyhradit v rámci své působnosti rozhodování i o kterékoliv jiné další otázce v činnosti ZO a MO
  8. rozhoduje o zrušení nebo o změně statutu ZO a MO za účasti předsedy RS NOS PPP nebo pověřeného zástupce svazu
  9. při rozhodnutí o zrušení nebo poklesu členské základny pod 3 členy určuje ze zákona likvidátora z řad zejména členů výboru
 3. Členská schůze (konference) ZO a MO se koná podle potřeby členů, nejméně jedenkrát za rok a svolává ji výbor (předseda) ZO nebo MO. Mimořádnou členskou schůzi (konferenci) ZO a MO svolává výbor (předseda), požádá-li o to alespoň třetina členů nebo revizní komise (revizor) odborové organizace, a to nejpozději do třiceti dnů. Ve zcela výjimečných případech může členskou schůzi (konferenci) svolat předseda RS NOS PPP nebo předseda svazu.
 4. Členská schůze (konference) DO zejména:
  1. rozhoduje o vnitřní organizační struktuře DO
  2. volí a odvolává své zástupce do příslušných odborových orgánů NOS PPP
  3. volí a odvolává členy výboru DO nebo pověřeného člena DO
  4. o výsledcích volby a případného odvolání neprodleně (do 15 dnů) informuje předsedu RO
  5. projednává a schvaluje zaměření činnosti, Zásady hospodaření, Rozpočet a jeho změny, Zprávu o hospodaření, Jednací a Volební řád organizace, projednává otázky spojené s kolektivním vyjednáváním
  6. rozhoduje o odměňování svých funkcionářů
  7. schvaluje návrh na ukončení činnosti DO a změnu statutu za účasti předsedy RO nebo pověřeného zástupce svazu
  8. v případě zániku DO rozhoduje o vypořádání peněžitého majetku DO účetně vedeného u RO
  9. DO svolává členskou schůzi nejméně jedenkrát za rok, nebo požádá-li o to předseda RO, revizor anebo alespoň třetina členů DO, a to nejpozději do 30ti dnů.
Článek 20
Výbory DO, ZO, RO a MO

 

Článek 20a)
Výbor ZO a MO
 1. Členové výboru jsou voleni členskou schůzí (konferencí) zpravidla na dobu neurčitou, pokud členská schůze nestanoví jinak. V ZO a MO s počtem členů do 40 může být zvolen jen předseda ZO nebo MO. Předseda pak zastává funkci výboru ZO nebo MO. Volbu výboru nebo předsedy lze provést i korespondenční formou.
 2. V průběhu volebního období může být výbor doplněn rozhodnutím výboru.
 3. Výbor ze svých řad volí předsedu, kterého je oprávněn i odvolat. Dále zpravidla určuje odpovědnost jednotlivých členů výboru za jednotlivé činnosti organizace.
 4. Výbor ZO a MO (předseda) je statutárním orgánem ZO a MO. Za svou činnost je odpovědný nejvyššímu orgánu ZO a MO (členská schůze - konference).
 5. Výbor ZO a MO, popřípadě předseda, pokud není zvolen výbor, je odborovým orgánem, který je oprávněn vystupovat v právních vztazích jménem odborové organizace ve smyslu Zákoníku práce a dalších právních předpisů. Navenek ZO a MO zastupuje předseda nebo jiný pověřený člen výboru.
 6. Výbor ZO a MO zejména:
  1. zastupuje své členy při ochraně jejich individuálních a kolektivních práv vyplývajících z pracovněprávních vztahů, přitom uplatňuje vůči zaměstnavateli právo být informován a právo součinnosti, spolurozhodování, rozhodování a kontroly v rámci platné právní úpravy
  2. realizuje kolektivní vyjednávání s cílem uzavřít kolektivní smlouvu, popř. jiné dohody
  3. organizuje akce na podporu požadavků zaměstnanců včetně případné stávky
  4. poskytuje členům NOS PPP služby a plnění podle stanovených pravidel včetně zprostředkování bezplatné právní pomoci
  5. vyjadřuje se k žádosti člena o poskytnutí právní pomoci zastoupením v řízení před soudem a k žádosti o plnění z Podpůrného fondu NOS PPP ve smyslu vnitrosvazových norem
  6. vede členskou evidenci, zajišťuje účetnictví, inventarizaci majetku ZO a MO a plní povinnosti vůči orgánům státní správy
  7. rozhoduje o dalších otázkách v rámci svých kompetencí daných členskou schůzí (konferencí), svazovými dokumenty a rozhodnutími svazových orgánů, včetně odměňování svých funkcionářů, pokud odměňování není delegováno na výbor organizace
  8. má povinnost informovat výbor RS NOS PPP o záměru ukončení činnosti ZO a MO nejméně třicet dnů předem
  9. volí delegáty na Sjezd NOS PPP.
Článek 20b)
Výbor DO a RO
 1. Členové výboru DO jsou voleni členskou schůzí (konferencí) zpravidla na dobu neurčitou, pokud členská schůze nestanoví jinak. V DO s počtem členů do 40 může být zvolen jen pověřený člen DO. Pověřený člen pak zastává funkci výboru DO. Volbu výboru nebo pověřeného člena lze provést i korespondenční formou.
 2. V průběhu volebního období může být výbor doplněn rozhodnutím výboru.
 3. Výbor ze svých řad volí předsedu DO, kterého je oprávněn i odvolat. Dále určuje zpravidla odpovědnost jednotlivých členů výboru za jednotlivé činnosti organizace.
 4. Výbor DO nebo pověřený člen je řídícím orgánem DO s delegovanými právy a povinnostmi ze strany příslušné RO.
 5. Výbor RO je statutárním orgánem RO. Výbor RO tvoří předsedové DO a pověření členové příslušných DO, předsedou RO je určený zaměstnanec regionu NOS PPP.
 6. Předseda RO a výbor DO (pověřený člen DO) je odborovým orgánem, který je oprávněn vystupovat jménem DO v právních vztazích organizace ve smyslu Zákoníku práce. V ostatních právních vztazích zastupuje RO výbor RO. RO a všechny DO zastupuje navenek předseda RO nebo jiný pověřený člen výboru.
 7. Předseda RO a výbor (pověřený člen) DO zejména:
  1. zastupují členy při ochraně jejich individuálních a kolektivních práv vyplývajících z pracovněprávních vztahů, přitom uplatňují vůči zaměstnavateli právo být informován a právo součinnosti, spolurozhodování, rozhodování a kontroly v rámci platné právní úpravy
  2. realizují kolektivní vyjednávání s cílem uzavřít kolektivní smlouvu, popř. jiné dohody
  3. organizují akce na podporu požadavků zaměstnanců včetně případné stávky
  4. poskytují členům NOS PPP služby a plnění podle stanovených pravidel včetně zprostředkování bezplatné právní pomoci
  5. vyjadřují se k žádosti člena o poskytnutí právní pomoci zastoupením v řízení před soudem a k žádosti o plnění z Podpůrného fondu NOS PPP ve smyslu vnitrosvazových norem
  6. zabezpečují vedení členské evidence, inventarizaci majetku DO a plní povinnosti vůči orgánům státní správy
  7. ve spolupráci s určeným pracovníkem svazu zajišťují vedení účetnictví
  8. rozhodují o dalších otázkách v rámci svých kompetencí daných členskou schůzí (konferencí), svazovými dokumenty a rozhodnutími svazových orgánů, včetně odměňování svých funkcionářů s výjimkou předsedy
  9. výbor DO má povinnost informovat RO o záměru ukončení činnosti DO nejméně třicet dnů předem
  10. na vyžádání předkládá účetnictví ke kontrole RK NOS PPP
  11. výbor DO volí delegáty na Sjezd NOS PPP.
Článek 21
Revizní komise a revizor účtů organizačních jednotek
 1. Revizní komise je voleným nezávislým kontrolním orgánem v ZO, RO a MO. Místo revizní komise může být zvolen u ZO a MO revizor s pravomocí revizní komise. V DO je volen revizor DO. Revizoři DO tvoří revizní komisi RO.
 2. Revizní komise, revizor kontroluje zejména:
  1. dodržování Stanov NOS PPP a ostatních svazových dokumentů, usnesení orgánů NOS PPP, členských schůzí (konferencí) a vnitřních předpisů organizačních jednotek včetně způsobů vyřizování stížností členů
  2. správnost hospodaření a účetnictví podle schváleného rozpočtu, zásad hospodaření ZO, RO a MO a právních předpisů včetně účelnosti vynakládání finančních prostředků a hospodaření s majetkem ZO, RO a MO a pravidelně o výsledku informuje členskou schůzi (konferenci)
  3. upozorňuje kontrolované orgány na zjištěné nedostatky a navrhuje opatření k jejich odstranění
  4. je povinna, zjistí-li po kontrolní činnosti porušení právních předpisů zakládajících podezření z trestné činnosti, vyrozumět o tom bezodkladně statutární orgán ZO, RO nebo MO a orgány činné v trestním řízení
  5. revizní komise (revizor) se ve své činnosti řídí právními předpisy, vlastními pravidly činnosti a plánem práce
  6. kontrolu účetnictví a pokladny provádí nejméně dvakrát za rok
  7. k provedení kontroly hospodaření a účetnictví může revizní komise (revizor) přizvat RK NOS PPP nebo nezávislou právnickou či fyzickou osobu
  8. může v odůvodněných případech požádat výbor (předsedu) ZO, RO nebo MO, eventuálně pověřeného člena DO o svolání mimořádné členské schůze (konference) příslušné organizační jednotky
  9. revizní komise (revizor) DO, ZO, RO a MO může požádat o metodickou pomoc revizní komisi NOS PPP
  10. zástupce revizní komise (revizor) DO, ZO, RO a MO má právo zúčastnit se jednání výboru DO, ZO, RO a MO s hlasem poradním.
Článek 22
Zánik DO, ZO, RO a MO

 

Článek 22a)
Zánik ZO, RO a MO
 1. ZO, a MO zanikne jako organizační jednotka NOS PPP, jestliže:

   

  1. počet členů ZO nebo MO poklesne pod 3
  2. členská schůze (konference) ZO nebo MO přijme usnesení o zrušení, o rozdělení, o sloučení nebo vystoupení z NOS PPP. Účastníkem členské schůze (konference) rozhodující o zrušení, rozdělení, sloučení nebo vystoupení je předseda RS NOS PPP nebo pověřený zástupce svazu, který je oprávněn ověřit přijaté usnesení
  3. Předsednictvo NOS PPP může rozhodnout o zrušení ZO nebo MO pro hrubé porušení Stanov, zejména neplnění povinného odvodu z členských příspěvků po dobu 6ti měsíců a prokázaného porušování zájmů NOS PPP. V případě odvolání se ZO nebo MO proti rozhodnutí P NOS PPP o odvolání rozhoduje V NOS PPP svým usnesením, které je konečné.
 2. RO se zrušuje rozhodnutím P NOS PPP, a to zpravidla při zrušení regionálního pracoviště.
 3. Jako organizační jednotka NOS PPP zanikne ZO, RO nebo MO dnem výmazu ze spolkového rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Do tohoto data ZO, RO a MO existuje a musí plnit všechny své funkce vůči všem fyzickým a právnickým osobám.
 4. Metodika zániku ZO, RO a MO je stanovena v Zásadách zániku ZO,RO a MO, které jsou přílohou č. 2 Stanov.
 5. 5. Předsednictvo NOS PPP nerozhodne o podání návrhu na výmaz ZO, RO nebo MO, pokud mu nebudou předloženy podklady stanovené v Zásadách zániku ZO, RO a MO.
Článek 22b)
Zánik DO
 1. DO zanikne jako organizační jednotka NOS PPP, jestliže:

   

  1. počet členů DO poklesne pod 3
  2. členská schůze (konference) DO přijme usnesení o ukončení činnosti DO, rozdělení, sloučení, nebo změny DO v ZO. Součástí usnesení z členské schůze (konference) o ukončení činnosti DO musí být rozhodnutí RO o vypořádání finančních prostředků DO. Účastníkem členské schůze (konference) rozhodující o zániku, rozdělení, sloučení nebo vystoupení je předseda RO nebo pověřený zástupce svazu, který je oprávněn ověřit přijaté usnesení
  3. P-NOS PPP může zrušit registraci DO za hrubé porušení Stanov, zejména neplnění povinného odvodu členských příspěvků po dobu 6ti měsíců a prokázaného porušování zájmů NOS PPP. V případě odvolání DO proti rozhodnutí P NOS PPP zaniká registrace rozhodnutím V NOS PPP, které je definitivní.
 2. Jako organizační jednotka NOS PPP zanikne DO dnem výmazu z registrace, o kterém rozhodne Předsednictvo NOS PPP. Do tohoto data DO existuje a musí plnit všechny své funkce vůči RO a NOS PPP.
 3. Na přijetí rozhodnutí o zrušení, sloučení, rozdělení nebo vystoupení DO, se vztahuje postup stanovený v Zásadách zániku ZO, RO nebo MO, které jsou přílohou č. 2 Stanov.
 4. Předsednictvo NOS PPP nerozhodne o výmazu z registrace, pokud mu nebude předloženo ověřené usnesení členské schůze (konference) DO a doloženo vypořádání finančního majetku.
Článek 23
Orgány NOS PPP
 1. Orgány NOS PPP jsou:

   

  • Sjezd
  • Výbor NOS PPP (V NOS PPP)
  • Předsednictvo NOS PPP (P NOS PPP)
  • Regionální sekce NOS PPP (RS NOS PPP)
  • Revizní komise NOS PPP (RK NOS PPP)
 2. Každý orgán NOS PPP je usnášení schopný, byl-li řádně svolán a je přítomna nadpoloviční většina členů, není-li stanoveno jinak, a přijímá svá usnesení nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů, není-li stanoveno jinak.
 3. Volební období předsedy NOS PPP, členů V NOS PPP, P NOS PPP, RK NOS PPP a výboru RS NOS PPP je nejdéle 6 let.
 4. Pokud se zvolený člen V NOS PPP, P NOS PPP, RS NOS PPP nebo RK NOS PPP rozhodne odstoupit ze své funkce, je povinen doručit odstoupení písemně do sídla svazu. Výkon jeho funkce končí uplynutím dvou měsíců od doručení prohlášení o odstoupení do sídla NOS PPP.
Článek 24
Sjezd NOS PPP
 1. Sjezd je nejvyšším orgánem NOS PPP. Sjezd je svoláván Výborem NOS PPP nejméně jedenkrát za 6 let.
 2. Sjezd:
  1. projednává a schvaluje Stanovy, Program, zprávu o činnosti NOS PPP a zprávu Revizní komise NOS PPP
  2. volí předsedu NOS PPP a Revizní komisi NOS PPP
  3. schvaluje Zásady hospodaření NOS PPP, Řád právní pomoci, tvorbu a statuty svazových fondů
  4. schvaluje organizační strukturu svazu, která je přílohou č. 1 Stanov
  5. rozhoduje o zániku NOS PPP včetně majetkového vypořádání, případně o právním nástupci.
Článek 25
Výbor NOS PPP (V NOS PPP)
 1. Výbor NOS PPP je nejvyšším orgánem NOS PPP mezi sjezdy.
 2. Výbor NOS PPP tvoří 10 zástupců z každé RS NOS PPP podle pravidel určených Výborem NOS PPP a předseda NOS PPP.
 3. Právo zúčastnit se jednání Výboru NOS PPP mají členové Revizní komise (dále jen RK NOS PPP) bez práva hlasování a předseda RK NOS PPP nebo jiný pověřený člen RK NOS PPP s hlasem poradním.
 4. V období mezi sjezdy má kompetence podle článku 24 bod 2 písm. b.
 5. Po předchozím souhlasu regionálních sekcí schvaluje případné změny Stanov s výjimkou zániku NOS PPP a majetkového vypořádání s tím souvisejícím.
 6. Projednává a schvaluje zprávy Předsednictva NOS PPP, rozpočet NOS PPP a zprávy o výsledcích hospodaření, schvaluje výši paušálních členských příspěvků a paušálních odvodů členů.
 7. Po předchozím souhlasu regionálních sekcí schvaluje tvorbu a statuty nových fondů a případné změny Zásad hospodaření NOS PPP a stávajících fondů.
 8. Schvaluje systemizovaný počet míst zaměstnanců NOS PPP.
 9. Rozhoduje o začlenění nebo vyčlenění NOS PPP do jiných sdružení, právnických osob nebo dalších subjektů, schvaluje podmínky účasti v těchto subjektech.
 10. Může rozhodnout o sloučení s jiným OS, které nemá za následek zánik NOS PPP.
 11. Rozhoduje, popř. schvaluje rozhodnutí ZO, nebo RO o vyhlášení a ukončení stávkové pohotovosti, stávky a stávky solidární, pokud tuto pravomoc nepřenese na Předsednictvo NOS PPP.
 12. Svolává řádný sjezd NOS PPP a určuje klíč a pravidla pro volby delegátů.
 13. Na základě požadavku nadpoloviční většiny všech registrovaných DO, ZO a MO svolává mimořádný sjezd.
 14. V NOS PPP svolává předseda NOS PPP. Předseda je povinen neprodleně svolat V NOS PPP, požádá-li o to alespoň třetina jeho členů nebo RK NOS PPP.
 15. Činnost Výboru NOS PPP upravuje jeho Jednací řád.
Článek 26
Předsednictvo NOS PPP (P NOS PPP)
 1. Předsednictvo je výkonným a statutárním orgánem NOS PPP. Rozhoduje o všech záležitostech NOS PPP, které nejsou v kompetenci jiných orgánů.
 2. Členy Předsednictva jsou předseda NOS PPP a čtyři zástupci z každé RS NOS PPP podle pravidel stanovených V NOS PPP. Ze svého středu volí dva místopředsedy P NOS PPP.
 3. Předsednictvo navenek zastupuje a jeho jménem jedná předseda NOS PPP, místopředsedové nebo jiný pověřený člen Předsednictva. Rozsah jejich kompetencí stanovuje Předsednictvo.
 4. Jednání Předsednictva má právo se zúčastnit s hlasem poradním předseda RK NOS PPP nebo jiný pověřený člen RK NOS PPP.
 5. Předsednictvo se schází dle Jednacího řádu. Svolává ho předseda NOS PPP. Předseda je povinen neprodleně svolat Předsednictvo, požádá-li o to alespoň třetina jeho členů nebo RK NOS PPP.
 6. Předsednictvo NOS PPP schvaluje pro aparát NOS PPP příslušné normy, činnost aparátu NOS PPP řídí předseda NOS PPP.
 7. Předsednictvo připravuje program a podklady pro jednání V NOS PPP.
 8. Činnost Předsednictva upravuje jeho Jednací řád.
Článek 27
Regionální sekce (RS NOS PPP)
 1. V rámci RS NOS PPP se sdružují ZO, RO a MO na základě územního principu.
 2. Regionální sekce volí předsedu regionální sekce a dalších 9 zástupců do V NOS PPP, kteří zároveň tvoří výkonný výbor sekce. Výkonný výbor sekce volí ze svého středu místopředsedu sekce. Volby zástupců sekce musí proběhnout do tří měsíců po uvolnění funkce (vzdání se funkce, odvolání z funkce). Výkonný výbor regionální sekce svolává zástupce DO, ZO a MO nejméně jedenkrát ročně nebo na základě požadavků nejméně jedné třetiny DO, ZO a MO.
 3. Regionální sekce svou činností zajišťuje prosazování specifických požadavků a zájmů svých členů v rámci regionu. Zaměřuje se především na přípravu a průběh kolektivního vyjednávání, na jednání se zástupci svazů a sdruženími zaměstnavatelů, s příslušnými orgány státní správy a samosprávy. Ve svých rozhodnutích jsou regionální sekce vázány Programem, Stanovami NOS PPP a usneseními vyšších orgánů NOS PPP.
 4. Předseda regionální sekce a zástupce regionální sekce ve Výboru NOS PPP mohou být regionální sekcí odvoláni z důvodů zániku členství podle čl. 10 Stanov a porušování Jednacího řádu regionální sekce.
 5. Činnost regionální sekce upravuje její Jednací řád.
Článek 28
Revizní komise NOS PPP (RK NOS PPP)
 1. Revizní komise NOS PPP je nezávislým kontrolním orgánem voleným sjezdem. Počet členů se stanovuje na 3.
 2. Členem RK NOS PPP nemůže být člen V NOS PPP, člen P NOS PPP a zaměstnanec svazu.
 3. RK NOS PPP kontroluje zejména:
  1. dodržování Stanov NOS PPP a ostatních svazových dokumentů, usnesení orgánů NOS PPP, vnitřních předpisů NOS PPP, včetně způsobů vyřizování stížností členů případně organizačních jednotek
  2. správnost hospodaření podle schváleného rozpočtu, Zásad hospodaření NOS PPP a právních předpisů včetně účelnosti vynakládání finančních prostředků a hospodaření s majetkem NOS PPP
  3. účetnictví podle právních předpisů a Zásad hospodaření NOS PPP
  4. upozorňuje kontrolované orgány na zjištěné nedostatky a navrhuje opatření k jejich odstranění
  5. je povinna, zjistí-li po kontrolní činnosti porušení právních předpisů zakládajících podezření z trestné činnosti, vyrozumět o tom bezodkladně statutární orgán NOS PPP a orgány činné v trestním řízení
  6. RK NOS PPP se ve své činnosti řídí právními předpisy, vlastními pravidly činnosti a plánem práce
  7. kontrolu účetnictví provádí nejméně dvakrát za rok
  8. k provedení kontroly hospodaření a účetnictví může RK NOS PPP přizvat nezávislou právnickou či fyzickou osobu
  9. může v odůvodněných případech požádat předsedu NOS PPP o svolání Výboru NOS PPP
  10. zástupce RK NOS PPP má právo zúčastnit se jednání Předsednictva NOS PPP s hlasem poradním
  11. RK NOS PPP se zúčastňuje jednání Výboru NOS PPP bez práva hlasování. Předseda RK NOS PPP nebo jiný pověřený člen RK NOS PPP má hlas poradní
  12. pravidelně vypracovává revizní zprávu pro odborové orgány, včetně případných návrhů na řešení problémů
 4. RK NOS PPP poskytuje metodickou pomoc revizním komisím nebo revizorům.
 5. RK NOS PPP má právo kontroly v ZO, MO a RO, zejména správnosti odvodu z členských příspěvků, kontroly hospodaření a stavu členské základny.
 6. V mimořádném případě, kdy člen RK NOS PPP hrubě poruší Stanovy NOS PPP, jiné svazové dokumenty, právní předpisy vztahující se k výkonu jeho funkce, může být odvolán Výborem NOS PPP.
 7. Činnost RK NOS PPP upravuje její jednací řád.
Část IV
Hospodaření NOS PPP

 

Článek 29
 1. NOS PPP i ZO, RO a MO samostatně hospodaří se svým majetkem a finančními prostředky a neodpovídají vzájemně za své závazky.
 2. NOS PPP i ZO, RO a MO se při hospodaření řídí platnými právními předpisy a Zásadami hospodaření NOS PPP, které schvaluje sjezd a Vzorovými zásadami hospodaření ZO, RO a MO, pokud členská schůze (konference) organizace nepřijala vlastní zásady.
 3. Majetek NOS PPP je nedělitelný.
 4. Členové ZO, DO a MO platí měsíční členský příspěvek ve výši 1% z čisté měsíční mzdy nebo platu.
 5. Členové ZO, MO a DO, kde zaměstnavatel prokazatelně odmítá sjednat dohodu o srážkách členských příspěvků ze mzdy, platí měsíční členský příspěvek v minimální výši dvojnásobku paušálního odvodu stanoveného V NOS PPP na příslušný kalendářní rok. Rozhodnutím členské schůze nebo konference organizace může být stanovena jednotně vyšší částka členského příspěvku.
 6. Individuální členové platí paušální měsíční členský příspěvek spolu s příspěvkem do nadstavbové části Podpůrného fondu. Výši členského příspěvku určuje V NOS PPP na příslušný kalendářní rok.
 7. Členky na mateřské dovolené, členové na rodičovské dovolené, nepracující důchodci a nezaměstnaní platí měsíční udržovací členský příspěvek. Minimální výše udržovacího členského příspěvku představuje výši paušálního odvodu za tyto členy na svaz schválený V NOS PPP na příslušný kalendářní rok. Vyšší částku udržovacího členského příspěvku může schválit členská schůze nebo konference organizace.
 8. Základním zdrojem finančního a hmotného zabezpečení NOS PPP je:
  1. odvod podílu z členských příspěvků ve výši 35% ZO a MO, u kterých je platba členských příspěvků realizována formou srážky ze mzdy.
  2. odvod podílu z členských příspěvků ve výši 50% DO, u kterých je platba členských příspěvků realizována formou srážky ze mzdy.
  3. paušální odvod za člena ve výši stanovené Výborem NOS PPP na příslušný kalendářní rok ZO, MO a DO, kde zaměstnavatel prokazatelně odmítá sjednat dohodu o srážkách členských příspěvků ze mzdy.
  4. členské příspěvky individuálních členů snížené o příspěvek do nadstavbové části Podpůrného fondu.
  5. paušální odvod z udržovacích členských příspěvků ve výši stanovené Výborem NOS PPP na příslušný kalendářní rok.
 9. Organizační jednotky a jednotliví členové mohou zaplatit na základě výzvy svazu mimořádné členské příspěvky na pomoc členům postiženým živelními událostmi. Takto poskytnuté členské příspěvky jsou účelově vázány pouze na poskytnutí pomoci postiženým členům svazu.
 10. Ze zdrojů NOS PPP, se vytvářejí účelové fondy, které se řídí statuty.
 11. DO, ZO, RO a MO zabezpečují činnost na základě schválených rozpočtů. Hlavním zdrojem je rozdíl mezi vybranými členskými příspěvky a odvodem podílu členského příspěvku na svaz.
Část V

 

Článek 30
Právní postavení NOS PPP a ZO, RO a MO

Nabývat práv a zavazovat se k povinnostem svým jménem mohou v rozsahu své působnosti pouze ZO NOS PPP, RO NOS PPP nebo MO NOS PPP a Nezávislý odborový svaz pracovníků potravinářského průmyslu a příbuzných oborů Čech a Moravy, přičemž vzájemně neodpovídají za své závazky.

Část VI

 

Článek 31
Zánik NOS PPP

O zrušení, rozdělení nebo sloučení NOS PPP, s výjimkou sloučení podle čl. 25 bodu 10 těchto Stanov, rozhoduje sjezd nejméně dvěma třetinami hlasů všech delegátů s hlasem rozhodujícím. Současně sjezd rozhodne o vypořádání svazového majetku a o orgánu pověřeném likvidací.

Část VII
Přechodná a závěrečná ustanovení

 

Článek 32
Přechodná ustanovení
 1. Právní vztahy a vnitřní poměry NOS PPP se až do jednání nově zvolených orgánů řídí dosavadními vnitřními předpisy NOS PPP, a to nejdéle do 30. června 2015.
 2. Do 31. 12. 2015 je pro ZO, MO a DO, kde zaměstnavatel prokazatelně odmítá sjednat dohodu o srážkách členských příspěvků ze mzdy, stanoven měsíční odvod na svaz ve výši 64,-Kč za člena.
 3. Do 31. 12. 2015 je pro výpočet minimálního udržovacího příspěvku členek na mateřské dovolené, členů na rodičovské dovolené, členů nepracujících důchodců a nezaměstnaných členů stanoven měsíční paušální odvod na svaz ve výši 11,-Kč.
 4. Do 31. 12. 2015 členský příspěvek individuálních členů činí částku 120,-Kč měsíčně s tím, že částka 20,-Kč je automaticky převáděna do nadstavbové části Podpůrného fondu.
Článek 33
Závěrečná ustanovení
 1. Tyto Stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení IV. Výborem NOS PPP tj. dnem 22. září 2016.
 2. Přijetím těchto Stanov se ruší Stanovy NOS PPP schválené VI. sjezdem NOS PPP ze dne 24. dubna 2015.

 


 

Příloha č. 1 Stanov NOS PPP
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NOS PPP

Nezávislý odborový svaz pracovníků potravinářského průmyslu a příbuzných oborů Čech a Moravy tvoří:
1. členská základna
2. organizační jednotky
3. volené orgány
4. pracoviště NOS PPP
5. zaměstnanci svazu.

1. Členská základna:
Členská základna je tvořena všemi členy NOS PPP. Členové mohou být organizováni v Základních organizacích (dále jen ZO), Místních organizacích (dále jen MO), Regionálních organizacích (dále jen RO) sdružujících Dílčí organizace (dále jen DO) nebo být registrováni přímo pod centrálou svazu jako individuální členové.

2. Organizační jednotky NOS PPP:
Organizačními jednotkami NOS PPP jsou ZO, MO, RO a DO NOS PPP.
Organizační jednotky svazu se sdružují na územním principu v regionech.

 1. region Čechy I. sdružuje organizační jednotky NOS PPP na území zejména Jihočeského, Plzeňského, Karlovarského kraje a Prahy. V okresech Benešov, Beroun, Kladno, Příbram, Praha Západ a Praha Východ Středočeského kraje a v okresech Jihlava, Pelhřimov a Třebíč Kraje Vysočina.
 2. region Čechy II. sdružuje organizační jednotky NOS PPP na území zejména Ústeckého, Královéhradeckého, Pardubického a Libereckého kraje. V okresech Mělník, Kolín, Kutná Hora, Mladá Boleslav, Rakovník Středočeského kraje a v okresech Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou Kraje Vysočina.
 3. region Morava sdružuje organizační jednotky na území zejména Jihomoravského, Olomouckého, Zlínského a Moravskoslezského kraje.

3. Volenými orgány NOS PPP jsou:

 1. výbor nebo předseda ZO, RO, MO a výbor nebo pověřený člen DO
 2. revizní komise nebo revizor účtu ZO, MO, RO a DO
 3. Výbor Regionální sekce Čechy I.
 4. Výbor Regionální sekce Čechy II.
 5. Výbor Regionální sekce Morava
 6. Předsednictvo NOS PPP jako statutární orgán svazu
 7. Výbor NOS PPP jako nejvyšší orgán svazu mezi sjezdy
 8. Revizní komise NOS PPP jako nevyšší kontrolní orgán svazu
 9. Sjezd jako nejvyšší orgán svazu

4. Pracoviště svazu tvoří:

 1. Centrála svazu

   

  1. organizační úsek
  2. ekonomický úsek
  3. právní úsek
 2. Regionální pracoviště Čechy I.
 3. Regionální pracoviště Čechy II.
 4. Regionální pracoviště Morava.

5. Systemizace zaměstnanců NOS PPP:

 1. Předseda svazu – organizační úsek - volená funkce
 2. Organizační pracovník specialista – organizační úsek
 3. Právník svazu – právní úsek
 4. Ekonom svazu – ekonomický úsek
 5. Odborný referent specialista - ekonomický úsek
 6. Referent specialista - ekonomický úsek
 7. Regionální pracovník Čechy I. / Inspektor BOZP
 8. Regionální pracovník Čechy II. / Inspektor BOZP
 9. Regionální pracovník Morava / Inspektor BOZP

Organizační jednotky, volené orgány, pracoviště svazu a zaměstnanci vzájemně spolupracují ve prospěch členské základny, a to zejména v prosazování oprávněných zájmů členů, v poskytování služeb a plnění nároků členů v souladu s platnými dokumenty svazu.

Organizační struktura NOS PPP je platná a účinná od 24. dubna 2015.


 

Příloha č. 2 Stanov NOS PPP
Zásady zániku ZO, RO a MO NOS PPP
podle článku 22a) Stanov NOS PPP

 

ČLÁNEK 1
Obecná ustanovení

ZO, RO a MO NOS PPP (dále jen organizace) jsou právnickými osobami zapsanými od 1. 1. 2014 ve spolkovém rejstříku Městského soudu v Praze v oddíle L, vložka 938, jako pobočné spolky NOS PPP.
Organizace s právní subjektivitou zanikají z důvodů uvedených v čl. 22a) Stanov NOS PPP dnem výmazu ze spolkového rejstříku podle § 185 občanského zákoníku.
Výmazu ze spolkového rejstříku musí předcházet rozhodnutí o zrušení organizace, následná povinná likvidace a rozdělení likvidačního zůstatku. Likvidace představuje vypořádání veškerého jmění organizace, tj. movitého, nemovitého a finančního majetku včetně způsobu vypořádání závazků a pohledávek.
Bez likvidace se výmaz provede pouze při vystoupení organizace z NOS PPP, při sloučení organizace nebo rozdělení organizace, kdy jmění a závazky přecházejí na právní nástupce zaniklé organizace svazu.
Návrh na výmaz organizace Městskému soudu v Praze organizace jako pobočný spolek podává výlučně prostřednictvím hlavního spolku, kterým je NOS PPP.

ČLÁNEK 2
Zánik organizace podle čl. 22a) odst. 1. písmene b) rozhodnutím členské schůze (konference) o zrušení

Výmazu ze spolkového rejstříku musí předcházet rozhodnutí o zrušení organizace, následná povinná likvidace organizace a rozdělení likvidačního zůstatku.
Zánik organizace zrušením předpokládá provedení následujících kroků:

 1. rozhodnutí o zrušení organizace,
 2. likvidace organizace,
 3. schválení likvidace členskou schůzí a rozdělení likvidačního zůstatku,
 4. podání návrhu na výmaz ze Spolkového rejstříku.

Období od rozhodnutí o zrušení organizace po podání návrhu na výmaz ze Spolkového rejstříku představuje s ohledem na splnění níže uvedených zákonných lhůt období nejméně čtyř měsíců.

1) Rozhodnutí o zrušení:
O zrušení organizace je oprávněna rozhodnout pouze členská základna organizace, a to dvoutřetinovou většinou hlasů všech členů. Hlasování je možné provést v rámci jednání členské schůze nebo korespondenční formou před jednáním členské schůze (konference).

Členská schůze (konference):

 1. schvaluje rozhodnutí o zrušení organizace,
 2. stanovuje, k jakému dni se organizace zrušuje (zpravidla prvnímu dni následujícího kalendářního měsíce),
 3. schvaluje účetní závěrku předloženou výborem organizace ke dni zrušení organizace,
 4. z řad členů organizace ustanovuje osobu likvidátora,
 5. rozhoduje o případné odměně likvidátora a její výši,
 6. navrhuje likvidátorovi způsob a formu vypořádání případného likvidačního zůstatku členům.

Členské schůze (konference) se povinně zúčastňuje předseda Regionální sekce nebo pověřený zástupce svazu, který ověří zápis z jednání a spolu s likvidátorem připraví oznámení o vstupu organizace do likvidace pro Spolkový rejstřík. Po dobu likvidace používá ZO, RO nebo MO NOS PPP svůj název s dodatkem „v likvidaci“.

2) Likvidace a povinnosti likvidátora:
Povinnosti likvidátora:

 1. Oznámit vstup organizace do likvidace Spolkovému rejstříku a všem známým věřitelům organizace.
 2. Bez zbytečného odkladu oznámit vstup organizace do likvidace v Obchodním věstníku v listinné podobě na adresu: Obchodní věstník, Pernerova 673/47, 186 00 Praha 8, nebo v elektronické podobě na adresu: ov@economia.cz. Oznámení o likvidaci je likvidátor povinen učinit nejméně 2x za sebou alespoň s dvoutýdenním odstupem společně s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky ve lhůtě 3 měsíců od druhého zveřejnění. Vzor formuláře objednávky pro Obchodní věstník je přílohou č. 1 a Vzor oznámení o likvidaci je přílohou č. 2 těchto zásad.
 3. Sestavit ke dni vstupu organizace do likvidace soupis jmění na základě účetní závěrky zpracované ke dni rozhodnutí o zrušení organizace a schválené členskou schůzí (konferencí).
  Soupis jmění představuje zejména:

   

  • hodnotu finančních prostředků organizace na účtech, v pokladně nebo případně uložené v jiné formě u peněžního ústavu, např. vkladové listy, akcie apod.,
  • movitý majetek organizace a jeho hodnota ke dni vstupu do likvidace,
  • nemovitý majetek organizace a jeho hodnotu stanovenou znaleckým posudkem,
  • závazky organizace, vůči třetím osobám, případně členům organizace,
  • pohledávky vůči třetím osobám, případně členům organizace.
 4. Soupis jmění likvidátor zpřístupní v sídle ZO, RO nebo MO NOS PPP všem členům. Proti úhradě nákladů vydá likvidátor soupis jmění každému členu, který o to požádá.
 5. Podat insolvenční návrh, pokud zjistí, že organizace je v úpadku.
 6. Uhradit v prvé řadě náklady likvidace, pohledávky zaměstnanců organizace a pohledávky ostatních věřitelů organizace.
 7. Vyhotovit konečnou zprávu o průběhu likvidace spolu s návrhem na použití nebo rozdělení případného likvidačního zůstatku členům. Konečnou zprávu likvidátor předloží ke schválení členské schůzi (konferenci), a to nejdříve po uplynutí 3 měsíců od druhého zveřejnění vstupu organizace do likvidace v Obchodním věstníku podle bodu 2 písm. b).
 8. Sestavit účetní závěrku ke dni skončení likvidace a předložit ji ke schválení členské schůzi.
 9. Předložit NOS PPP členskou schůzí schválenou konečnou zprávu o průběhu likvidace, doklady potvrzující vypořádání likvidačního zůstatku a účetní závěrku k datu skončení likvidace k povinné archivaci po dobu 10 let od zániku organizace.
 10. Po skončení likvidace podat bez zbytečného odkladu prostřednictvím NOS PPP návrh na výmaz organizace ze spolkového rejstříku.

3) Schválení likvidace a rozdělení likvidačního zůstatku:
Likvidátor po ukončení likvidace svolá členskou schůzi organizace za účasti předsedy Regionální sekce nebo pověřeného zástupce NOS PPP.

Členská schůze svým usnesením schvaluje:

 1. konečnou zprávu likvidátora o průběhu likvidace,
 2. účetní závěrku likvidátora ke dni skončení likvidace,
 3. způsob rozdělení případného likvidačního zůstatku.

4) Podání návrhu na výmaz ze Spolkového rejstříku:
Likvidátor ve spolupráci s předsedou Regionální sekce nebo pověřeným zástupcem NOS PPP zpracuje návrh na výmaz organizace ze Spolkového rejstříku a spolu s rozhodnutím členské schůze (konference) o zrušení organizace (včetně prezenční listiny), konečnou zprávou o průběhu likvidace, účetní závěrkou ke dni skončení likvidace a zápisem z členské schůze, která schválila konečnou zprávu likvidátora o průběhu likvidace (včetně prezenční listiny), předloží návrh na výmaz ZO, MO nebo RO příslušnému rejstříkovému soudu prostřednictvím NOS PPP.

ČLÁNEK 3
Zánik organizace podle čl. 22a) odst. 1. písmene b) vystoupením z NOS PPP

Zánik organizace vystoupením předpokládá provedení následujících kroků:

 1. rozhodnutí členské schůze (konference) o vystoupení,
 2. podání návrhu na výmaz organizace ze Spolkového rejstříku jako pobočného spolku NOS PPP a současně podání návrhu na nový zápis organizace ve Spolkovém rejstříku.

1) Rozhodnutí o vystoupení:
O vystoupení organizace z NOS PPP je oprávněna rozhodnout pouze členská základna organizace, a to dvoutřetinovou většinou hlasů všech členů. Hlasování je možné provést v rámci členské schůze nebo korespondenční formou před jednáním členské schůze (konference). Členská schůze konaná za účasti předsedy regionální sekce nebo pověřeného zástupce svazu, svým usnesením:

 1. schvaluje rozhodnutí o vystoupení,
 2. stanovuje den vystoupení z NOS PPP (zpravidla první den následujícího kalendářního měsíce),
 3. ukládá výboru organizace povinnost zpracovat návrh na změnu zápisu ve Spolkovém rejstříku u příslušného rejstříkového soudu.

Usnesení členské schůze (konference) ověří přítomný předseda Regionální sekce nebo pověřený zástupce NOS PPP.

2) Podání návrhu na výmaz a zápis do Spolkového rejstříku:
Výbor organizace ve spolupráci s předsedou Regionální sekce, nebo pověřeným zástupcem NOS PPP zpracuje návrh na výmaz organizace jako pobočného spolku NOS PPP bez likvidace a nový návrh na zápis organizace ve Spolkovém rejstříku.

ČLÁNEK 4
Zánik organizace podle čl. 22a) odst. 1. písmene b) sloučením nebo rozdělením

Zánik organizace sloučením nebo rozdělením předpokládá provedení následujících kroků:

 1. rozhodnutí členské schůze (konference) o sloučení nebo rozdělení organizace,
 2. zpracování návrhu smlouvy o sloučení nebo rozdělení,
 3. schválení smlouvy o sloučení a rozdělení členskou schůzí (konferencí),
 4. podání návrhů na změnu zápisů ve Spolkovém rejstříku.

1) Rozhodnutí o zániku organizace sloučením nebo rozdělením:
O zániku sloučením nebo rozdělením organizace je oprávněna rozhodnout pouze členská základna organizace, a to dvoutřetinovou většinou hlasů všech členů. Hlasování je možné provést v rámci členské schůze nebo korespondenční formou před jednáním členské schůze (konference). Členská schůze se koná za účasti předsedy regionální sekce nebo pověřeného zástupce svazu.

Členská schůze (konference) svým usnesením:

 1. schvaluje rozhodnutí o sloučení případně rozdělení,
 2. stanovuje den sloučení nebo rozdělení (zpravidla první den následujícího kalendářního měsíce po schválení smlouvy o sloučení nebo rozdělení),
 3. z řad členů organizace ustanoví osoby zodpovědné za zpracování návrhu smlouvy o sloučení nebo rozdělení,
 4. stanovuje základní podmínky sloučení nebo rozdělení, včetně rozdělení nebo sloučení majetku,
 5. ukládá výboru organizace povinnost zpracovat účetní závěrku ke dni sloučení nebo rozdělení.

2) Zpracování návrhu smlouvy o sloučení nebo rozdělení:
Smlouva o sloučení nebo rozdělení obsahuje zejména:

 1. den sloučení nebo rozdělení organizace,
 2. přechod práv a povinností zrušené organizace na stávající organizaci nebo nové organizace,
 3. způsob sloučení nebo rozdělení majetku.

3) Schválení smlouvy o sloučení a rozdělení:
Smlouvu o sloučení nebo rozdělení schvaluje členská schůze (konference) organizace nebo výbor organizace, pokud byl k tomu členskou schůzí (konferencí) zmocněn, a to dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů. Předseda regionální sekce nebo pověřený zástupce svazu ověří schválení smlouvy o sloučení nebo rozdělení.

4) Podání návrhu na změnu zápisů ve Spolkovém rejstříku:
Výbor organizace, nebo organizací ve spolupráci s předsedou Regionální sekce, nebo pověřeným zástupcem NOS PPP zpracuje návrh na změnu zápisů pobočných spolků NOS PPP bez likvidace a případně návrh na zápis nové organizace ve Spolkovém rejstříku.

ČLÁNEK 5
Zánik organizace
podle čl. 22a) odst. 1. písmene a), c) a odst. 2 Stanov při poklesu členů pod tři, zrušení organizace pro hrubé porušení Stanov nebo prokázaného porušování zájmů NOS PPP a zrušení RO

O zrušení organizace je oprávněno rozhodnout Předsednictvo NOS PPP a to dvoutřetinovou většinou hlasů všech členů. O případném odvolání organizace proti rozhodnutí Předsednictva NOS PPP o zrušení rozhoduje Výbor NOS PPP dvoutřetinovou většinou hlasů všech členů a jeho rozhodnutí je konečné.
Na zánik organizace se vztahuje v plném rozsahu postup podle čl. 2 těchto zásad včetně likvidace s tím, že pokud neplní své povinnosti a pravomoci výbor organizace, přechází tyto povinnosti a pravomoci na Předsednictvo NOS PPP. Odpovědnost výboru nebo předsedy organizace tím není omezena.

ČLÁNEK 6

V případě, že nedojde ke zrušení organizace ve smyslu těchto zásad, odpovídají členové výboru nebo předseda jako statutární zástupci společně a nerozdílně za veškeré závazky organizace.

ČLÁNEK 7
Závěrečná ustanovení

Tyto zásady nabývají platnosti a účinnosti dnem 22.září 2016.