Základní dokumenty
Služby NOS PPP
 • pomoc při tvorbě kolektivní smlouvy i při vlastním kolektivním
  vyjednávání
 • bezplatnou právní pomoc při pracovně-právních sporech
 • v případě nutnosti bezplatné právní zastoupení u soudu při vyhrocených
  pracovně-právních sporech
 • pomoc v oblasti bezpečnosti práce
 • finanční pomoc v tíživých sociálních situacích
 • výchovu a vzdělávání odborových funkcionářů

Platy a mzdy

Ve vztahu k růstu životních nákladů a produktivity práce není zajištěn růst mezd a platů automaticky. Jen silná a profesně zdatná odborová organizace jej může prosazovat při kolektivním vyjednávání o mzdách.


Poslání mzdové politiky

V rámci kolektivního vyjednávání o mzdách usilovat o dosažení proporcionálního růstu mezd zaměstnanců ve vztahu k zisku a prosperitě podniku. Zvýšení tarifu jenom o 1 Kč/hodinu znamená ročně více než 2 000 Kč pro každého zaměstnance.

Právní ochrana

V oblasti pracovně-právních vztahů zajišťujeme bezplatnou právní pomoc. Podle Řádu právní pomoci může každý odborář získat bezplatné právní zastoupení v pracovně-právních sporech. Řád právní pomoci NOS PPP je závazný pro všechny odborové orgány NOS PPP.

Jsou zabezpečována odborová školení zaměřená na pracovně-právní problematiku. Bezplatná poradna je i při sociálních problémech členů.


BOZP

Svaz zajišťuje prostřednictvím svazových inspektorů bezpečnosti práce kontroly pracovišť, šetření závažných pracovních úrazů, možnou spolupráci v případě regulativů OOPP, prosazení a odůvodnění požadavků v oblasti pracovního prostředí, odškodňování všech pracovních úrazů, školení předpisů BOZP a poskytování poradenské služby ve všech oblastech BOZP včetně měření hlučnosti na pracovištích.

Prosazujeme:

 • dodržování právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP zaměstnavatelem
 • plnění závazků zaměstnavatele uvedených v kolektivní smlouvě
 • přidělování a používání OOPP a mycích a desinfekčních prostředků a ochranných nápojů
 • přijetí preventivních opatření k zábraně vzniku pracovních úrazů a nemocí z povolání

Stávkový fond

Jedním z nástrojů, jak prosadit požadavky zaměstnanců vůči zaměstnavateli, je stávka. Zákon umožňuje použití tohoto krajního řešení při kolektivním vyjednávání o uzavření kolektivní smlouvy (při dodržení všech zákonných podmínek). Pro zabezpečení stávkujících je zřízen v NOS PPP stávkový fond, jehož finanční hotovost zaručuje úspěšné dokončení oprávněné stávky.


Poslání stávkového fondu

Jedině ekonomicky silná odborová organizace je schopna použít v případě konfliktu při kolektivním vyjednávání stávky bez značné finanční ztráty zaměstnance. Pro tyto účely sdružujeme u našeho svazu finanční prostředky, aby v případě stávky byli naši členové zabezpečeni.

O čerpání fondu rozhoduje Předsednictvo NOS PPP. Návrh předkládá správce fondu na základě žádosti ZO NOS PPP.

Podpůrný fond

Je výrazem tradičního principu odborářské solidarity a vzájemné pomoci. Je prostředkem sociální politiky svazu.

Účelem podpůrného fondu je podporovat členy odborového svazu při nezaviněné ztrátě zaměstnání a v dalších tíživých sociálních situacích a ochrana odborových funkcionářů při ztrátě zaměstnání v souvislosti s odborovou činností.

Z fondu se vyplácejí plnění dle statutu Podpůrného fondu

Regionální pracoviště
Na území České republiky máme zřízena 3 regionální pracoviště: Čechy I - Praha, Středočeský, Jihočeský a Západočeský kraj; Čechy II - Severočeský, Východočeský a část Středočeského kraje; Morava. Poskytují veškerý servis a služby pro základní organizace:

 • provádí metodickou, informační a poradenskou činnost v daném regionu
 • poskytují základním organizacím účinnou pomoc při konzultacích a uzavírání kolektivních smluv a to ve spolupráci s odbornými pracovníky aparátu NOS PPP
 • spolupracují s úřady práce v otázkách zaměstnanosti zaměstnanců
 • provádí šetření stížností, námětů a podnětů členů
 • zajišťují průběžně výchovu a vzdělávání odborových funkcionářů
 • poskytují právní pomoc v pracovně-právních záležitostech.

Bližší informace v oddílu Regionální pracoviště.

Školení a vzdělávání

Je jednou z nejdůležitějších součástí činnosti svazu. Školení funkcionářů ZO je zajišťováno přímo svazem a regionálními pracovišti.

Poslání školství a vzdělávání

Jedině dobře proškolení a vzdělaní funkcionáři jsou schopni být rovnocennými partnery v jednání se zaměstnavateli. Cílem našeho svazu je poskytnout každému funkcionáři ZO takové vzdělání, aby byl schopen provádět veškeré úkony, potřebné pro dobrou činnost odborové organizace.