Základní dokumenty
Program NOS PPP

Nezávislého odborového svazu pracovníků potravinářského průmyslu a příbuzných oborů Čech a Moravy schválený VI. sjezdem NOS PPP

Duben 2015


Základním posláním svazu je chránit a podporovat uplatňování odborových a lidských práv, základních svobod svých členů a prosazovat jejich mzdové, sociálně-ekonomické, kulturní a profesní zájmy.

Základní orientací svazu je zachování jeho nezávislosti vůči zaměstnavatelům, zastupitelským orgánům, politickým stranám a hnutím se současným prosazováním sociálního partnerství se svazy zaměstnavatelů a jednotlivými zaměstnavateli.

Svaz nekompromisně působí proti diskriminaci svých členů z jakéhokoliv důvodu.

Svaz je dobrovolnou součástí odborového hnutí v ČR a podporuje vytváření jednotné odborové koalice v rámci státu i rámci mezinárodním.

Základní programové cíle

V oblasti odborového sdružování

 • všemi legálními a etickými prostředky usilovat o zachování a rozšiřování odborových práv zaměstnanců a nedopustit další omezení působnosti a pravomocí odborů,
 • zaměřit se na oblast přípravy nově zvolených členů výborů organizačních jednotek,
 • prohloubit účinnost práce odborových organizací s řadovými členy a zaměstnanci,
 • u zaměstnavatelů, kde svaz aktivně působí usilovat o zvýšení odborové organizovanosti zaměstnanců,
 • usilovat o zakládání nových odborových organizací,
 • vytvořit podmínky pro členství zaměstnanců malých zaměstnavatelů a jednotlivců,
 • dosáhnout stabilizace a postupného růstu členské základny,
 • zvýšit organizovanost zaměstnanců ve věku od 30 let do 40 let věku.

V oblasti vnitrosvazové

 • strukturu, strategii a činnost svazu přizpůsobit měnícím se ekonomickým podmínkám a potřebám členů a organizací,
 • prosazovat účinnější spolupráci organizací a svazu se zaměstnavateli,
 • pokračovat v profesionalizaci činnosti svazu,
 • prosazovat vyšší účinnost práce výborů organizací a orgánů svazu,
 • prohlubovat součinnost organizačních složek, orgánů a pracovišť svazu,
 • zvyšovat úroveň a rozsah poskytovaných služeb svazem a jejich dostupnost,
 • nadále prosazovat efektivní a účelné využívání odborových prostředků,
 • v podstatně větší míře prosazovat odborovou solidaritu v činnosti jak svazu, tak i organizačních jednotek,
 • plně využívat a dále rozvíjet informační systém svazu a více jej zaměřit na konkrétní potřeby organizačních jednotek.

V oblasti zaměstnanosti

 • spolupracovat s úřady práce a inspektoráty práce,
 • upozorňovat, aby zaměstnavatelé v maximální míře využívali státních prostředků stimulace zaměstnanosti,
 • dbát, aby volná pracovní místa zaměstnavatel dohodnutým způsobem nabídl současným zaměstnancům s požadovanou úrovní kvalifikace dříve, než budou nabídnuta novým zaměstnancům,
 • usilovat o včasnou informovanost zaměstnanců o připravovaných organizačních změnách u zaměstnavatele a tak se snažit o maximální eliminaci sociálních důsledků těchto změn,
 • při uvolňování zaměstnanců z důvodu organizačních a racionalizačních změn prosazovat důsledné plnění legislativních podmínek zaměstnavatelem pro uvolňované zaměstnance a tvorbu sociálních plánů,
 • pro uvolňované zaměstnance zajišťovat přímo nebo zprostředkovaně poradenskou pomoc při hledání zaměstnání,
 • ve spolupráci se zaměstnavateli rozšířit svazový informační systém o nabídky volných míst v rámci oboru.

V oblasti sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání

 • ve větší míře prosazovat sociální dialog a těsnější spolupráci sociálních partnerů na všech úrovních,
 • zvýšit podíl organizací uzavírajících podnikové kolektivní smlouvy,
 • prosazovat v kolektivních smlouvách, s ohledem na dosahované hospodářské výsledky, oprávněné požadavky zaměstnanců,
 • přípravou vyjednávačů, metodickou pomocí a profesionalizací kolektivního vyjednávání dosáhnout kvalitativně vyšší úrovně podnikových kolektivních smluv,
 • vytvořit podmínky pro uzavření vyšších kolektivních smluv.

V oblasti odměňování za práci

 • prosazovat prioritu sjednání mezd kolektivními smlouvami před jejím jednostranným určením vnitřním předpisem nebo výměrem,
 • systematicky dbát o postupnou eliminaci neopodstatněných rozdílů v úrovni mzdy uvnitř jednotlivých oborů,
 • důsledně prosazovat, aby růst mezd odpovídal nejméně růstu životních nákladů,
 • prosazovat na základě ekonomické situace zaměstnavatele spravedlivý růst reálné mzdy,
 • prosazovat podíl nárokových složek mzdy nejméně ve výši 70% z celkové úrovně mzdy,
 • usilovat o docílení co nejvyšší průhlednosti mzdových systémů,
 • prosazovat odpovídající výčet zákonných a smluvních příplatků a jejich výši s ohledem na negativní vlivy vykonávané práce,
 • usilovat o rozšíření mzdové databáze na úrovni podniků, oborů, regionů a svazu.

V pracovněprávní oblasti

 • udržet stávající úroveň ochrany zaměstnanců v pracovněprávních vztazích,
 • nedopustit přenášení rizik podnikání na zaměstnance,
 • prosazovat rozvržení pracovní doby odpovídající jak provozním potřebám zaměstnavatele tak i oprávněným zájmům zaměstnanců,
 • prosazovat v kolektivních smlouvách pracovní zvýhodnění zaměstnanců s ohledem na jejich pracovní režim, pracovní zatížení a náročnost práce,
 • prosazovat v kolektivních smlouvách příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění či doplňkové penzijní spoření.

V sociální oblasti

 • poskytovat finanční podporu členům v tíživé sociální situaci podle pravidel daných Statutem podpůrného fondu,
 • vytvořit podmínky pro vznik dlouhodobě udržitelného a silného systému sociální pomoci členům na principu jejich vzájemné solidarity,
 • poskytovat podle pravidel daných statutem stávkového fondu podporu stávkujícím členům v zákonné stávce,
 • nadále prosazovat v rámci kolektivního vyjednávání zaměstnanecké výhody a tvorbu sociálních fondů.

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

 • usilovat o vytváření zdravotně nezávadného pracovního prostředí,
 • kontrolovat dodržování předpisů o bezpečnosti práce, hygienických předpisů a používání pouze schválených výrobních prostředků a postupů,
 • prosazovat všemi prostředky přidělování vhodných a schválených osobních ochranných pracovních prostředků zaměstnavatelem v příslušném množství a kvalitě a zajištění jejich očisty a pravidelné obměny,
 • usilovat o zajištění důstojného sociálního zázemí pro zaměstnance,
 • usilovat o zajištění kvalitního pitného režimu pro zaměstnance.

V oblasti právní pomoci

 • pro své členy a organizace zajišťovat samostatně nebo ve spolupráci s ostatními svazy a ČMKOS bezplatnou právní pomoc formou konzultací, porad, vypracováním právních stanovisek k právním předpisům,
 • poskytovat podle Řádu právní pomoci bezplatnou právní pomoc případně právní zastoupení před soudem v případě pracovněprávních sporů, které bezprostředně souvisejí s pracovním poměrem, výkonem profesní činnosti a s hájením oprávněných zájmů odborových organizací a jednotlivých členů,
 • poskytovat konzultace, případně přímou pomoc odborovým organizacím v daňové oblasti,
 • rozšiřovat vedení účetnictví organizačním jednotkám svazem.

V oblasti informační a propagační činnosti

 • zajišťovat pravidelnou informovanost členské základny, členů výborů organizací a členů orgánů prostřednictvím svazového informačního systému a internetových stránek svazu,
 • propagační činnost svazu zaměřit na plnění hlavních úkolů a prosazování zásadních a aktuálních odborových témat a na nábor nových členů a zakládaní nových organizací,
 • k informovanosti členů a propagaci odborů využívat ve větší míře elektronická média.

V mezinárodní oblasti

 • aktivně se podílet na činnosti evropských podnikových rad,
 • v rámci Evropské unie prosazovat mezinárodní odborovou solidaritu,
 • získávat informace a zkušenosti z odborové činnosti v zahraničí a předávat vlastní zkušenosti zahraničním partnerům,
 • podporovat spolupráci odborářů v příhraničních oblastech.

V Praze dne 24. 4. 2015